Ngoại ngữ Chia động từ + Viết lại câu

Mictin

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng sáu 2017
81
40
59
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. When I (open) ............................... the door, a friend (stand)............................there.
2. We (not see)..............................Nga since Monday.
3. Lan (be) ..................................in the USA for 2 years.
4. They (move).................................to London since 2003.
5. That's a very old bike. he (have)..............................it for a long time.
6. Peter (be).........................ill for a week.
7. Many people in the countryside still (work)...................................seven days a week.
8. Mai still in her room. She (iron)...................................her clothes for next week.
9. He (work)..............................for that company for 5 years.
10.I (just finish)....................................reading ''war and peace''. It's a brilliant book.
11. How long..........................you (be)....................a nurse, Mrs. Lan? - For 5 years.
12. This film is the best one I (ever see)..........................................
13. I (not eat)................................anything for 2 days.
II# Passive forms :
1. His parents have brought him up to be polite.
=> ............................................................................................
2. People know him well.
=>............................................................................................
3. The secretary has given Mrs. Jones some letters.
=>..............................................................................................
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. When I (open) ............................... the door, a friend (stand)............................there.
2. We (not see)..............................Nga since Monday.
3. Lan (be) ..................................in the USA for 2 years.
4. They (move).................................to London since 2003.
5. That's a very old bike. he (have)..............................it for a long time.
6. Peter (be).........................ill for a week.
7. Many people in the countryside still (work)...................................seven days a week.
8. Mai still in her room. She (iron)...................................her clothes for next week.
9. He (work)..............................for that company for 5 years.
10.I (just finish)....................................reading ''war and peace''. It's a brilliant book.
11. How long..........................you (be)....................a nurse, Mrs. Lan? - For 5 years.
12. This film is the best one I (ever see)..........................................
13. I (not eat)................................anything for 2 days.
II# Passive forms :
1. His parents have brought him up to be polite.
=> ............................................................................................
2. People know him well.
=>............................................................................................
3. The secretary has given Mrs. Jones some letters.
=>..............................................................................................

1. When I (open) ............................... the door, a friend (stand)............................there.
=> opened/ was standing
2. We (not see)..............................Nga since Monday.
=> haven't seen
3. Lan (be) ..................................in the USA for 2 years.
=> has been
4. They (move).................................to London since 2003.
=> have moved
5. That's a very old bike. he (have)..............................it for a long time.
=> has had
6. Peter (be).........................ill for a week.
=> has been
7. Many people in the countryside still (work)...................................seven days a week.
=> work
8. Mai still in her room. She (iron)...................................her clothes for next week.
=> is ironing
9. He (work)..............................for that company for 5 years.
=> has been working
10.I (just finish)....................................reading ''war and peace''. It's a brilliant book.
=> have just finished
11. How long..........................you (be)....................a nurse, Mrs. Lan? - For 5 years.
=> have you been
12. This film is the best one I (ever see)..........................................
=> have ever seen
13. I (not eat)................................anything for 2 days.
=> haven't eaten
II# Passive forms :
1. His parents have brought him up to be polite.
=> He has been brought up to be polite by his parents
2. People know him well.
=> He is known well
3. The secretary has given Mrs. Jones some letters.
=> Mrs Jones has been given some letters by the secretary
 
Top Bottom