Sử 11 Câu hỏi liên quan dến cách mạng tháng Hai và tháng Mười Nga

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 1: Cách mạng tháng Hai có những ưu điểm, hạn chế gì?
+ Ưu điểm:
- Thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
- Lật đổ được chế độ Nga Hoàng
+ Nhược điểm: Sau cách mạng, giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời => đất nước có hai chính quyền song song cùng tồn tại.
Câu 2: Cách mạng tháng Mười có bước tiến hơn CMT2 ở chỗ nào?
+ Cách mạng tháng 10 đã lật đổ được chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền về tay nhân dân.
Câu 3: Cách mạng tháng 10 Nga có ảnh hưởng thế nào với Việt Nam thời bấy giờ?
Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga đối với Việt Nam:
  • Trong lúc xã hội Việt Nam đang phân hóa sâu sắc do hậu quả của cuộc khai thác lần hai của pháp thì cách mạng tháng 10 Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì mới.
  • Dưới tác động và ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Phương Đông và phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản phương tây phát triển nhanh chóng, gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
  • Tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, năm 1920, sau khi đọc "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lenin, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản.
  • Cách mạng tháng 10 Nga ảnh hưởng đến Việt Nam thông qua con đường báo chí bí mật.
  • Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, dưới sự huấn luyện và giảng dạy của Nguyễn Ái Quốc đã nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên Việt Nam, truyền bá chủ nghĩa Mac - Lenin, kinh nghiệm tổ chức Đảng vô sản kiểu mới ở Nga... Sự ra đời của Đảng đã dẫn đến những thắng lợi sau này của cách mạng Việt Nam: cách mạng tháng 8 (1945), Điện Biên Phủ (1954), chiến thắng mùa xuân 1975...
  • Để lại cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm, như thành lập khối liên minh công - nông - binh...

Trên đây là đáp án tham khải của mình, bạn có thể xem qua.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại:
Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
  • Like
Reactions: Mori Ran 680

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1: Cách mạng tháng Hai có những ưu điểm, hạn chế gì?
Câu 2: Cách mạng tháng Mười có bước tiến hơn CMT2 ở chỗ nào?
Câu 3: Cách mạng tháng 10 Nga có ảnh hưởng thế nào với Việt Nam thời bấy giờ?
Câu 3
* Kế thừa những giá trị quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng.
* Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng chủ trương lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt.
* Đảng luôn quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
* Từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười chứng minh rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của dân tộc, của nhân dân, cản trở tiến bộ xã hội tất yếu bị đào thải, thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn.
* Nếu khi tiến hành Cách mạng Tháng Mười, Đảng Bôn-sê-vích Nga luôn nêu cao khẩu hiệu “Chính quyền về tay các Xô viết” thì ngay nay, Đảng Cộng sản Việt Nam khi lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển đất nước luôn hướng đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những mục tiêu cao đẹp đó chính là ngọn cờ tập hợp lực lượng để Đảng ta kế thừa những bài học quý giá của Đảng Bôn-sê-vích Nga trong việc phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cách mạng.
* Nếu chủ nghĩa Mác - Lênin đã soi đường cho cách mạng Nga thành công từ năm 1917 thì chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt hơn 90 năm qua.
* Đảng ta luôn tự hào mà khẳng định rằng: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân
* Vừa phải đấu tranh chống những phe phái phi mácxít như chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cơ hội… để bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình. Tinh thần đó hiện đang được Đảng ta kế thừa một cách sâu sắc.
* Một mặt cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một mặt phải đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị đang ra sức tấn công nhằm phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Top Bottom