Toán bt vận dụng và vận dụng cao oxyz

caubengungo214644

Học sinh
Thành viên
20 Tháng sáu 2017
26
10
29
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): [tex](x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=9[/tex] và đường thẳng [tex]\Delta :\frac{x-6}{-3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-2}{2}[/tex]. Phương trình mặt cầu (P) đi qua M(4;3;4), song song với đt [tex]\Delta[/tex] và tiếp xúc với mặt cầu (S) là:
A.2x+y-2z-10=0
B.2x+2y+z-18=0
C.x-2y+2z-1=0
D.2x+y+2z-19=0
Câu 2: Cho hai đường thẳng d1: [tex]\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{-2}[/tex] và d2: [tex]\frac{x}{-2}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z-1}{4}[/tex]. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d1 sao cho khoảng cách giữa (P) và d2 là lớn nhất. Giả sử một vecto pháp tuyến của (P) là (1;m;n). Tính m+n:
A. 9/4
B. -9/4
C. 1
D. 3
 
Top Bottom