Hóa Bài toán đổ H+ vào dung dịch chứa HCO3 - và CO3

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Đây là dạng quan trọng, đã thi đại học và hsg rất nhiều, mọi người xem qua ví dụ và lí thuyết nhé :D
sáng mai mình sẽ up và chữa chi tiết từng bài ~~
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1:
Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 1,5M và KHCO 3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lít khí CO 2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 1,12
Câu 2: Nhỏ từ từ 300 ml dung dịch A chứa Na 2 CO 3 0,5M và NaHCO 3 4/3M vào 420 ml dung dịch HCl 1M thấy V lít khí CO 2 (đktc) thoát ra. Giá trị của V là:
A. 6,048 B. 6,72 C. 7,392 D. Đáp án khác
2 câu trên là ví dụ đơn giản; áp dụng lí thuyết để rõ phương pháp làm; giờ đến những câu VD trong đề thi nhé :b
Câu 61( QG-18 mã 201): Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,2m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V lít dung dịch HCl và đến khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V lít. Tỉ lệ V : V tương ứng là 2 1 2
A. 1 : 3. B. 3 : 4. C. 5 : 6. D. 1 : 2.
Câu 65 ( Minh họa-19): Dung dịch X gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 1M và HCl 1M. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X, thu được V lít khí CO2 và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là
A.82,4 và 1,12 B.59,1 và 1,12 C.82,4 và 2,24 D.59,1 và 2,24
Bonus thêm câu cho @Aww Pomme ; @Khanhtt_27; @Myfriend_FPT
Câu III: ( HSG TP Cần Thơ 20-21)
1.Cho 27,92 gam hỗn hợp X gồm CaCO3, KHCO3 và KCl tác dụng hết với 350 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí Z (đktc). Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Viết PTHH xảy ra và tìm giá trị của m.
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 1
nNa2CO3=0,15mol ;nKHCO3=0,1mol;nHCl=0,2mol
Na2CO3+HCl->NaCl+NaHCO3
0,15-------0,15
HCO3+H+(dư)->H2O+CO2
0,05---------0,05-------0,05
V=0,05*22,4=1,12(câu D)
Câu 2
nNa2CO3=0,15mol ;nNaHCO3=0,4mol;nHCl=0,42mol
Na2CO3+HCl->NaHCO3+NaCl
0,15---------0,15
HCO3+H+(dư)->H2O+CO2
0,27-------0,27------------0,27
V=0,27*22,4=6,048(Câu A)
Câu 61:
Giả sử có 1 mol KHCO3,x mol CaCO3
2KHCO3->K2CO3+CO2+H2O
1----------0,5
CaCO3->CaO+CO2
x----------x
CaO+H2O->Ca(OH)2
x-------------------x
K2CO3+Ca(OH)2 ->2KOH+CaCO3
x-----------x--------------2x-------x
mCaCO3=100x=(100*1+100x)*0,2=>x=0,25mol
E: KOH(0,5mol) K2CO3(0,25)
KOH+HCl->KCl+H2O
0,5----0,5
K2CO3+HCl->KCl+KHCO3
0,25-----0,25-------------0,25
KHCO3+HCl->KCl+H2O+CO2
0,25-------0,25
Tỉ lệ V:V=0,75:1=3:4(Câu B)
Câu 62:
nH2SO4=nHCl=0,1mol
nNa2CO3=nKHCO3=0,2mol
BTH:nH+=0,3mol
CO3 + H+ ->HCO3-
0,2-----0,2------0,2
HCO3+H+(dư)->CO2 + H2O
0,1-----0,1---------0,1
V=0,1*22,4=2,24l
BTC:nCO3(kt)=0,4-0,1=0,3
BTS:nSO4(kt)=0,1
m=0,1*233+0,3*197=82,4g(Câu C)
Câu III
nHCl=0,35mol
nCO2=0,16mol
Gọi x,y,z lần lượt là số mol CaCO3 , KHCO3 , KCl
100x+100y+74,5z=27,92(1)
CaCO3+2HCl->CaCl2+H2O+CO2
x-----------2x----------x-------------x
KHCO3+HCl->KCl+H2O+CO2
y------------y-------y-------------y
nHCl(dư)=0,35-2x-y
x+y=0,16(2)
(1)(2)=>z=0,16
KCl+AgNO3->KNO3+AgCl
0,16+y--------------------0,16+y
CaCl2+2AgNO3->2AgCl+Ca(NO3)2
x------------------------2x
HCl+AgNO3->AgCl+HNO3
0,35-2x-y--------0,35-2x-y
BT Cl:nAgCl+nHCl+nKCl=0,51
m=0,51*143,5=73,185g
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Câu 2: Nhỏ từ từ 300 ml dung dịch A chứa Na 2 CO 3 0,5M và NaHCO 3 4/3M vào 420 ml dung dịch HCl 1M thấy V lít khí CO 2 (đktc) thoát ra. Giá trị của V là:
A. 6,048 B. 6,72 C. 7,392 D. Đáp án khác

Câu 2
nNa2CO3=0,15mol ;nNaHCO3=0,4mol;nHCl=0,42mol
Na2CO3+HCl->NaHCO3+NaCl
0,15---------0,15
HCO3+H+(dư)->H2O+CO2
0,27-------0,27------------0,27
V=0,27*22,4=6,048(Câu A)

Câu này em bị nhầm dạng nhé ;)
upload_2021-8-25_12-49-18.png

______________________________________

Em tham khảo bài của chị nhó :3
image.jpg

=> Đáp án C
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Ổn rồi nhe ^^
Một số góp ý:
  • Bài cuối ớ =)) Tính nHCl dư chi zậy ._. Không dùng đến tí nào :v Tuy không sai những mất thời gian ;)
  • Cách viết ion :
[TEX]SO_4^{2-}[/TEX] mà em lại viết [TEX]SO_4^{-2}[/TEX]
Đây là ví dụ điển hình thôi, mấy ion khác em sửa nghe :3
Đi thi khả năng trừ điểm cao lắm :3 Chú ý nha ❤
 
Top Bottom