English THCS Bài tập

S

smile_a2

1. Hoàn thành câu với từ gợi ý:
Don't forget / take / umbrella. It / rain
\Rightarrow Don't forget to take your umbrella. It's raining

2. Chọn từ có chữ gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:
a.catch b.marble c.happy d.activity
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom