English THCS Bài tập

S

smile_a2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number _ _ participants increases every week.

5. "put off" means "..."
A. Destroy
B. Cancel
C. Wait
D. Postpone

6. Khi nào dùng "At Christmas" và "On Christmas"?

7. Man and nature can .... in harmony (unit) bt word form
 
K

kute2linh

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number of participants increases every week.

5. "put off" means "..."
A. Destroy
B. Cancel
C. Wait
D. Postpone
 
A

arrigato

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number of participants increases every week.

5. "put off" means "..."
A. Destroy
B. Cancel
C. Wait
D. Postpone

6. Khi nào dùng "At Christmas" và "On Christmas"?

- Dùng giới từ ON khi có cụm từ Christmas holiday hoặc Christmas day (chỉ một hoặc một chuỗi ngày)
- Dùng giới từ AT khi Christmas đứng độc lập một mình trong câu (chỉ một thời điểm)
 
M

monrofy

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number of participants increases every week.

participant là người tham gia :)
 
N

nhanbuithanh

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number of participants increases every week.

5. "put off" means "..."
A. Destroy
B. Cancel
C. Wait
D. Postpone
 
M

manh550

1. I felt in ... and took out some money
A. a pocket my coat
B. my coat's pocket
C. my pocket coat
D. my coat pocket

2. Annie asked me ..... I needed a new pen
A. where
B. what
C. who
D. whether

3. You won't be able to get your money back ........ you have the receipt
A. if
B. unless
C. even
D. for

4. The number of participants increases every week.

5. "put off" means "..."
A. Destroy
B. Cancel
C. Wait
D. Postpone[/COLOR][/SIZE][/QUOTE]
 
C

cabua266

Câu 6:

Nếu là on Christamas thì Chiristamas phải có ch~ư day hoặc holiday đằnng sau : Christams day , Christmas holiday.............Nếu là at Christmas thì Christmas đ´ưng không có một số t`ư đi kèm như day và holiday...........................Các này đúng 100% đó , mình ch~ưa bài phần này rồi.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom