bai tap xau ki tu

V

vuongnam.9390

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chao moi nguoi.ai biet lam thi giup minh nha.

IV. XÂU KÝ TỰ
1. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hình.
Ví dụ :Xâu abcdAbcD sẽ cho ra xâu ABCDABCD.
2. Viết chương trình đếm số ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.
3. Viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím. In ra xâu đó sau khi xóa hết các ký tự trắng thừa trong xâu. (Ký tự trắng thừa là các ký tự trắng đầu xâu, cuối xâu và nếu ở giữa xâu có 2 ký tự trắng liên tiếp nhau thì có 1 ký tự trắng thừa).
4. Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết trên một dòng.
5. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâu đó rồi in kết quả ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui.
6. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
7. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm và in ra màn hình một từ có độ dài lớn nhất trong xâu.
Gợi ý:
Tách từng từ để so sánh
8. Viết chương trình nhập một xâu vào từ bàn phím và thông báo lên màn hình xâu đó có phải đối xứng không theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui. (Ví dụ: abba, abcba là các xâu đối xứng).
Gợi ý:
- Nếu xâu Length(st)<=1 thì st là xâu đối xứng
- Ngược lại:
+ Nếu st[1]<>st[Length(st)] thì st không đối xứng
+ Ngược lại: Gọi đệ qui với xâu st sau khi bỏ đi ký tự đầu và ký tự cuối.
9. Viết chương trình nhập vào 2 xâu ký tự s1 và s2. Kiểm tra xem xâu s2 xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu s1. (Lưu ý: length(s2)<= length(s1)).
Gợi ý:
Dùng hàm POS để kiểm tra và thủ tục DELETE để xóa bớt sau mỗi lần kiểm tra.
 
Q

quanghero100

mình chỉ trình bày phần chính thôi nhá, còn việc hoàn chỉnh là của bạn :D
1. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hình.
Ví dụ :Xâu abcdAbcD sẽ cho ra xâu ABCDABCD.
Mã:
for i:=1 to length(s) do 
  if s[i] in ['a'..'z'] then s[i]:=upcase(s[i]);
writeln(s);
2. Viết chương trình đếm số ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.
Mã:
dem:=0;
for i:=1 to length(s) do 
  if s[i] in['0'..'9'] then inc(dem);
write(dem);
3. Viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím. In ra xâu đó sau khi xóa hết các ký tự trắng thừa trong xâu. (Ký tự trắng thừa là các ký tự trắng đầu xâu, cuối xâu và nếu ở giữa xâu có 2 ký tự trắng liên tiếp nhau thì có 1 ký tự trắng thừa).
Mã:
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos(#32#32,s)<>0 do delete(s,pos(#32#32,s),1);
writeln(s);
4. Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết trên một dòng.
Bài này để kĩ hơn thì trước tiên cần xóa bớt các kí tự trắng thừa, giống như bài 3 ý sau đó làm như sau:
Mã:
s:=s+#32;
repeat
   writeln(copy(s,1,pos(#32,s)-1));
   delete(s,1,pos(#32,s)));
until length(s)=0;
5. Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâu đó rồi in kết quả ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui.
Không đệ quy:
Mã:
for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
Đệ quy:
Mã:
function daonguoc(s:string;n:integer):string;
var st:string;
begin
   st:='';
   if n=0 then st:=st
   else st:=s[n]+daonguoc(s,n-1);
   daonguoc:=st;
end;
:( hjx đề dài quá, không rảnh để giúp hết được
Lần sau nếu có nhờ giúp đở thì chia nhỏ ra để người giúp không chán nhé, nhìn thấy quá trời đề thế này thì chẳng ai muốn giúp đâu. Thân !!!
 
 • Like
Reactions: phan van hao
M

mythampretty

Giúp mình với bạn ơi!

B1) Viết ct nhập vào họ và tên của một người nào đó, sau đó in ra màn hình tên của người đó.
B2)Viết ct nhập vào một dãy số , sau đó mã hóa dãy đó thành xâu.
B3)Viết ct nhập vào một xâu, sau đó mã hóa dãy đó thành số.
P/s: Bạn nào giải giúp mà đúng sẽ nhận được một cái "thank you".
 
D

demon311

B1) Viết ct nhập vào họ và tên của một người nào đó, sau đó in ra màn hình tên của người đó.
B2)Viết ct nhập vào một dãy số , sau đó mã hóa dãy đó thành xâu.
B3)Viết ct nhập vào một xâu, sau đó mã hóa dãy đó thành số.
P/s: Bạn nào giải giúp mà đúng sẽ nhận được một cái "thank you".

Bấm "cảm ơn" là được rồi

1)

Mã:
var: ho, ten: string;
begin
write('Nhap ho: ',);(readln(ho);
write('Nhap ten: ',);(readln(ten);
write('Ten ban la: ',ho,#32,ten);
readln
end.
 

nguyễn văn an

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng sáu 2016
1
0
1
20
giúp mình bài này bạn:
viết chương trình nhập vào 2 xâu kí tự, tìm xem xâu thứ nhất xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu thứ 2.

· Yêu cầu: tên của xâu thứ nhất có độ dài nhỏ hơn bao nhiêu trong xâu thứ 2.
 
Top Bottom