Hóa Bài tập về hóa hữu cơ

lehoangthudanlap2@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng ba 2015
33
20
31
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho 4,48 lít (đktc) hh khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở A,B lội thật chậm qua bình đựng dd AgNO3/NH3 dư có 34g AgNO3 phản ứng. Cũng lượng hh trên cho qua nước Br2 dư thì khối lượng bình Br2 tăng thêm là 6,8 gam. Tên gọi đúng của A, B là:
A. Etin và propin B. Propin và But-1-in C. But-1-in và Pent-1-in D. But-1-in và But-2-in
2. Trong bình kín chứa 13,44 lít hh X gồm C2H2, C3H6, H2 (tỉ lệ mol 2:1:3) và một ít bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian thu được hh Y có dY/X=12/7. Cho toàn bộ Y vào lượng dd AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hh khí Y và 24g kết tủa và hh khí Z. hh khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dd?
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,25 D. 0,15
3. Trong một bình kín chứa 0,15 mol C2H2, 0,195 mol H2 và 0,12 mol C4H4 một ít bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được hh khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Sục Y vào lượng dư AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn thì có 0,21 mol AgNO3 phản ứng, thu được m gam kết tủa và 3,024 lít hh. hh khí Z phản ứng vừa đủ với 0,165 mol Br2 trong dd. Giá trị của m là:
A. 27,6g B. 55,2g C. 82,8g D. 52,5g
 
Top Bottom