Toán 6 Bài tập: Phép nhân phân số

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Tính nhanh
a) [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{6}{11}[/tex] + [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{5}{11}[/tex] - 2[tex]\frac{7}{12}[/tex]
b) [tex]\frac{-5}{9}[/tex] . [tex]\frac{-6}{13}[/tex] + [tex]\frac{5}{-9}[/tex] . [tex]\frac{-5}{13}[/tex] - [tex]\frac{5}{9}[/tex]
c) 0,8 . [tex]\frac{-15}{14}[/tex] - [tex]\frac{4}{5}[/tex] . [tex]\frac{13}{14}[/tex] - 1[tex]\frac{2}{5}[/tex]
d) -75% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + 5% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + [tex]\frac{7}{10}[/tex] . 1[tex]\frac{1}{7}[/tex]
Bài 2: Tìm x biết
a) -[tex]\frac{2}{3}[/tex]x - [tex]\frac{4}{7}[/tex] = [tex]\frac{1}{14}[/tex]
b) (4,5 - 2x) . (-1[tex]\frac{4}{7}[/tex]) = [tex]\frac{11}{14}[/tex]
c) [tex]\frac{1}{12}[/tex]x - 75%x = -1[tex]\frac{2}{3}[/tex]
d) ([tex]\frac{-2x}{5}[/tex] + 1) : (-5) = [tex]\frac{-1}{25}[/tex]
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Bài 1: Tính nhanh
a) [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{6}{11}[/tex] + [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{5}{11}[/tex] - 2[tex]\frac{7}{12}[/tex]
b) [tex]\frac{-5}{9}[/tex] . [tex]\frac{-6}{13}[/tex] + [tex]\frac{5}{-9}[/tex] . [tex]\frac{-5}{13}[/tex] - [tex]\frac{5}{9}[/tex]
c) 0,8 . [tex]\frac{-15}{14}[/tex] - [tex]\frac{4}{5}[/tex] . [tex]\frac{13}{14}[/tex] - 1[tex]\frac{2}{5}[/tex]
d) -75% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + 5% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + [tex]\frac{7}{10}[/tex] . 1[tex]\frac{1}{7}[/tex]
Bài 2: Tìm x biết
a) -[tex]\frac{2}{3}[/tex]x - [tex]\frac{4}{7}[/tex] = [tex]\frac{1}{14}[/tex]
b) (4,5 - 2x) . (-1[tex]\frac{4}{7}[/tex]) = [tex]\frac{11}{14}[/tex]
c) [tex]\frac{1}{12}[/tex]x - 75%x = -1[tex]\frac{2}{3}[/tex]
d) ([tex]\frac{-2x}{5}[/tex] + 1) : (-5) = [tex]\frac{-1}{25}[/tex]
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
a) [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{6}{11}[/tex] + [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{5}{11}[/tex] - 2[tex]\frac{7}{12}[/tex]
[tex]=\frac{7}{12}.(\frac{5}{11}+\frac{6}{11})-(2+\frac{7}{12})[/tex]
[tex]=\frac{7}{12}.1-2-\frac{7}{12}[/tex]
[tex]=-2[/tex]

b) [tex]\frac{-5}{9}[/tex] . [tex]\frac{-6}{13}[/tex] + [tex]\frac{5}{-9}[/tex] . [tex]\frac{-5}{13}[/tex] - [tex]\frac{5}{9}[/tex]
[tex]= \frac{-5}{9}.(\frac{-6}{13}+\frac{-5}{13}+1)[/tex]
[tex]= \frac{-5}{9}.(\frac{-6}{13}+\frac{-5}{13}+\frac{13}{13})[/tex]
[tex]= \frac{-5}{9}.\frac{2}{13}[/tex]
[tex]=\frac{-10}{117}[/tex]

c) 0,8 . [tex]\frac{-15}{14}[/tex] - [tex]\frac{4}{5}[/tex] . [tex]\frac{13}{14}[/tex] - 1[tex]\frac{2}{5}[/tex]
[tex]=\frac{4}{5}.(\frac{-15}{14}+\frac{-13}{14})-\frac{7}{5}[/tex]
[tex]=\frac{4}{5}.(-2)-\frac{7}{5}[/tex]
[tex]=\frac{-8}{5}-\frac{7}{5}[/tex]
[tex]=\frac{-15}{5}[/tex]
[tex]=-3[/tex]

d) -75% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + 5% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + [tex]\frac{7}{10}[/tex] . 1[tex]\frac{1}{7}[/tex]
[tex]=\frac{6}{7}.(\frac{-75}{100}+\frac{5}{100})+\frac{7}{10}.\frac{8}{7}[/tex]
[tex]==\frac{6}{7}.\frac{-7}{10}+\frac{7}{10}.\frac{8}{7}[/tex]
[tex]=\frac{7}{10}.(\frac{-6}{7}+\frac{8}{7})[/tex]
[tex]=\frac{7}{10}.\frac{-2}{7}[/tex]
[tex]=\frac{-1}{5}[/tex]
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Bài 1: Tính nhanh
a) [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{6}{11}[/tex] + [tex]\frac{7}{12}[/tex] . [tex]\frac{5}{11}[/tex] - 2[tex]\frac{7}{12}[/tex]
b) [tex]\frac{-5}{9}[/tex] . [tex]\frac{-6}{13}[/tex] + [tex]\frac{5}{-9}[/tex] . [tex]\frac{-5}{13}[/tex] - [tex]\frac{5}{9}[/tex]
c) 0,8 . [tex]\frac{-15}{14}[/tex] - [tex]\frac{4}{5}[/tex] . [tex]\frac{13}{14}[/tex] - 1[tex]\frac{2}{5}[/tex]
d) -75% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + 5% . [tex]\frac{6}{7}[/tex] + [tex]\frac{7}{10}[/tex] . 1[tex]\frac{1}{7}[/tex]
Bài 2: Tìm x biết
a) -[tex]\frac{2}{3}[/tex]x - [tex]\frac{4}{7}[/tex] = [tex]\frac{1}{14}[/tex]
b) (4,5 - 2x) . (-1[tex]\frac{4}{7}[/tex]) = [tex]\frac{11}{14}[/tex]
c) [tex]\frac{1}{12}[/tex]x - 75%x = -1[tex]\frac{2}{3}[/tex]
d) ([tex]\frac{-2x}{5}[/tex] + 1) : (-5) = [tex]\frac{-1}{25}[/tex]
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
Bài $2$ :
$d)$
$(\dfrac{-2x}{5} + 1): (-5) = \dfrac{-1}{25}$
$\dfrac{-2x+5}{5} = \dfrac{-1}{5}$
$\Rightarrow -2x +5 = -1$
$\Rightarrow -2x = -6$
$\Rightarrow x = 3$
Mình làm mẫu câu $d$ rồi mấy câu khác bạn tương tự làm nhé
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Bài $2$ :
$d)$
$(\dfrac{-2x}{5} + 1): (-5) = \dfrac{-1}{25}$
$\dfrac{-2x+5}{5} = \dfrac{-1}{5}$
$\Rightarrow -2x +5 = -1$
$\Rightarrow -2x = -6$
$\Rightarrow x = 3$
Mình làm mẫu câu $d$ rồi mấy câu khác bạn tương tự làm nhé
Sai rồi em ơi =)
$(\dfrac{-2x}{5} + 1): (-5) = \dfrac{-1}{25}$
$\dfrac{-2x+5}{5} = \dfrac{1}{5}$
$\Rightarrow -2x +5 = 1$
$\Rightarrow -2x = -4$
$\Rightarrow x = 2$
 
Top Bottom