Toán 12 bài tập oxyz vd-vdc

caubengungo214644

Học sinh
Thành viên
20 Tháng sáu 2017
26
10
29
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;3;-2) B (-3;7;-18) và mặt phẳng (P): 2x-y+z+1=0. Điểm M(a;b;c) thuộc (P) sao cho mặt phẳng (ABM) vuông góc với (P) và MA^2+MB^2=246. Giá trị của a+b+c thuộc khoảng nào sau đây?
A. (-10;-6)
B. (2;6)
C. (-6;2)
D. (6;10)
Câu 2 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x+2y+z-4=0. Có tất cả bao nhiêu mặt cầu có tâm nằm trên mặt phẳng (P) và tiếp xúc với 3 trục tọa độ?
A.8
B.3
C.4
D.1
Câu 3: Trong hệ trục Oxyz cho A(-1;2;0) B(2;-3;2). Gọi (S) là mặt cầu có đường kính AB; tia Ax tiếp xúc với (S) tại A và tia By tiếp xúc với (S) tại B sao cho Ax vuông góc với By. Gọi M,N lần lượt là điểm di động trên tia Ax,By sao cho MN luôn tiếp xúc với (S). Tứ diện AMBN có diện tích toàn phần nhỏ nhất là :
A.[tex]38(\sqrt{2}+\sqrt{3})[/tex]
B.[tex]19(\sqrt{3}+\sqrt{5})[/tex]
C.[tex]38(\sqrt{3}+\sqrt{5})[/tex]
D.[tex]19(\sqrt{2}+\sqrt{3})[/tex]
 
Top Bottom