Bài tập di truyền

T

tronglam234

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một nhóm TB sinh giao tử cái gồm 9 tế bào cùng loại giảm phân, trong các thể định hướng được tạo ra có 81 NST đơn.
a. Tìm bộ NST 2n?
b. Viết ký hiệu bộ NST 2n (biết đây là giới dị giao tử và các NST đều có cấu trúc khác nhau)
c. Kỳ giữa I của giảm phân có bao nhiêu cách sắp xếp NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?
d.Trên thực tế từ 9 tế bào trên có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu loại giao tử cái và bao nhiêu loại thể định hướng?

Bài 2: Một hợp tử có hàm lượng ADN trong nhân là 6.10-12g được thụ tinh nhân tạo trong môi trường dinh dưỡng thích hợp. Khi đã sử dung hết số nguyên liệu tương đương 378.10-12g ADN thì đợt phân bào vừa kết thúc một chu kỳ phân bào, thời gian từ lúc hợp tử hình thành đến thời điểm này là 168 giờ. Biết rằng tỷ lệ về thời gian giữa kỳ trung gian và quá trình phân bào là 6:1 và tỷ lệ giữa các kỳ của quá trình phân bào là 7:3:3:7.
a. Tính số đợt phân bào của hợp tử trong thời gian trên?
b. Ở thời điểm 114 giờ 6 phút từ luacs hợp tử vừa hình thành thì số tế bào là bao nhiêu? Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào là bao nhiêu? Trạng thái của NST thư thế nào?

Bài 3: Ba hợp tử của một loài SV ký hiệu A,B,C. Trong mỗi hợp tử có bộ NST bằng 80 lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo các TB con. Tổng số NST dơn trong các tế bào con sinh ra bằng 8320. Tỷ lệ số TB con sinh ra từ hợp tử A với hợp tử B bằng ¼. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử C gấp 1,6 lần số TB con sinh ra từ hợp tử A và B.
a. Tính số tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử?
b. Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?
c. Tính số NST đơn mtnb cung cấp cho cả quá trình nguyên phân của 3 hợp tử?

aj giải dùm em vs, một câu thuj cug dc tks
 
H

huynhco98vnboy@yahoo.com.vn

Bài 1 và 3

Bài 1:
a) Bạn nên nhớ, 1 tb sinh dục cái qua quá trình phát sinh giao tử thì sẽ ra 3 thể định hướng và 1 trứng (Bộ NST trong mỗi giao tử là đơn bội) lâu dần thì các thể định hướng cũng sẽ bị thoái hóa, nhưng theo đề thì có lẽ 3 thể định hướng này mới hình thành do đó:
Bộ NST n của loài là: 81 / 3 = 27 (nst)
Bộ NST 2n của loài là: 27 * 2 = 54


b) Giới dị giao tử có nghĩa là cặp NST giới tính không đồng dạng
Ta kí hiệu như sau: 52A+XY (trong đó A là kí hiệu của NST thường)

c) Cứ mỗi tb sinh dục cái thì sẽ GP ra được 3 thể định hướng và 1 trứng
=> 9 tb sinh dục cái sẽ tạo ra được 27 thể định hướng và 9 trứng.
(Đó là kết quả nếu tế bào sinh dục này GP bình thường)

Bài 3:
a) Tổng số tb con được sinh ra từ ba hợp tử đó là: 8320 / 80 = 104 (tb con)
Theo đề bài:
A/B = 1/4 => B = 4A (1)
C/(A+B) <=> C/5A = 1,6 => C=8A (2)
Từ (1) và (2) ta có:
A+B+C <=> A + 4A + 8A = 104 <=> 13A=104
=> A = 8 (tb con)
=> B = 4A = 32 (tb con)
=> C = 8A = 64 (tb con)

Vậy, hợp tử A có 8 tb con, hợp tử B có 32 tb con và hợp tử C có 64 tb con

b) Bây giờ là tính số lần NP của mỗi hợp tử:
- Hợp tử A: có 8 tb con = 2^3 => hợp tử A nguyên phân 3 lần
- Hợp tử B: có 32 tb con = 2^5 => hợp tử B nguyên phân 5 lần
- Hợp tử C: có 64 tb con = 2^6 => hợp tử C nguyên phân 6 lần


c) Đầu tiên là phải tính số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho từng hợp tử tham gia Nguyên Phân:
- Hợp tử A: 2n.(2^3-1)=80.7=560 (NST đơn)
- Hợp tử B: 2n.(2^5-1)=80.31=2480 (NST đơn)
- Hợp tử C: 2n.(2^6-1)=80.63=5040 (NST đơn)

Vậy tổng NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử tham gia quá trình NP là: 560 + 2480 + 5040 = 8080 (NST đơn)

Mình chỉ giải được 2 bài thui! Bài 2 mình chưa làm bao giờ nên mình ko biết, nếu biết mình sẽ giải lại cho
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Bài 2: Một hợp tử có hàm lượng ADN trong nhân là 6.10-12g được thụ tinh nhân tạo trong môi trường dinh dưỡng thích hợp. Khi đã sử dung hết số nguyên liệu tương đương 378.10-12g ADN thì đợt phân bào vừa kết thúc một chu kỳ phân bào, thời gian từ lúc hợp tử hình thành đến thời điểm này là 168 giờ. Biết rằng tỷ lệ về thời gian giữa kỳ trung gian và quá trình phân bào là 6:1 và tỷ lệ giữa các kỳ của quá trình phân bào là 7:3:3:7.
a. Tính số đợt phân bào của hợp tử trong thời gian trên?
b. Ở thời điểm 114 giờ 6 phút từ luacs hợp tử vừa hình thành thì số tế bào là bao nhiêu? Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào là bao nhiêu? Trạng thái của NST thư thế nào?Giải
a:
[TEX]M_{ADN}[/TEX]ban đầu=[TEX]\frac{6.10^{-15}}{1.66*10^{-27}}[/TEX]=[TEX]3.6*10^{12}[/TEX]đvC
[TEX]N_[/TEX]{trước}=[TEX]\frac{3.6*10^{12}}{300}[/TEX]=[TEX]1.2*10^{10}[/TEX] nu
[TEX]M_{ADN}[/TEX] lúc sau=[TEX]\frac{378*10^{-15}}{1.66*10^{-27}}[/TEX]=[TEX]2.28*10^{14}[/TEX]đvC
[TEX]N_{sau}[/TEX]=[TEX]\frac{2.28*10^{14}}{300}[/TEX]=[TEX]7.6*10^11[/TEX] nu
Số lần phân bào là: [TEX]2^k[/TEX]=[TEX]\frac{7.6*10^11}{1.2*10^{10}}[/TEX] +1=64 \Rightarrow k là 6 lần
b:
thòi gian cho tất cả các kì trung gian là:[TEX]\frac{168*6}{7}[/TEX]=144h
ta có 1 kì trung gian kéo dài trong:144/6= 24 giờ
thời gian cho tất cả quá trình phân bào:168-144=24h
mỗi lần phân bào tốn:4h
Mỗi: ki đầu tốn: 1,4h
kì giữa tốn: 0,6h
kì sau tốn:0,6h
kì cuối tốn:1,4h
gọi x là số lần phân bào của hợp tử tại t=114 giờ 6 phút
ta có: 24x +1,4x+0,6x+0,6x+1,4x=114,1h<--> x =4,075 lần
số tế bào sinh ra:[TEX]2^4[/TEX] =16 tế bào
Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào là: giống ban đầu
các tế bào đang ở kì đầu ----->>>>>
Tốn rất nhiều công sức và chất xám đấy!Cố lên!:khi (74):
 
Last edited by a moderator:

Võ Đức Chí Công

Học sinh mới
7 Tháng năm 2023
1
0
1
17
Quảng Bình
Bài 2
a) Để tính số chu kỳ phân bào của hợp tử trong thời gian này và độ dài của mỗi giai đoạn trong chu kỳ tế bào, trước tiên chúng ta cần tính tổng lượng DNA được nhân bản trong mỗi chu kỳ phân bào.

Theo câu hỏi, hợp tử có hàm lượng ADN trong nhân là 6.10^-12 g, và khi sử dụng hết số nguyên liệu tương đương với 378.10^-12 g ADN, đợt phân bào cuối cùng mới vừa kết thúc. Điều này có nghĩa là tổng lượng DNA được nhân bản trong mỗi chu kỳ phân bào là:

(378.10^-12 - 6.10^-12) / n

trong đó n là số chu kỳ phân bào.

Chúng ta biết rằng tỉ lệ thời gian giữa kì trung gian và kì phân bào là 6:1, có nghĩa là tổng thời gian dành cho kì phân bào là (6/7) x 168 giờ = 144 giờ, và tổng thời gian dành cho kì trung gian là (1/7) x 168 giờ = 24 giờ.

Tỉ lệ giữa các kì của giai đoạn phân bào lần lượt là 7:3:3:7. Điều này có nghĩa là độ dài của mỗi giai đoạn trong chu kỳ tế bào là:

  • Giai đoạn G1 = (7/20) x 144 giờ = 50,4 giờ
  • Giai đoạn S = (3/20) x 144 giờ = 21,6 giờ
  • Giai đoạn G2 = (3/20) x 144 giờ = 21,6 giờ
  • Giai đoạn M = (7/20) x 144 giờ = 50,4 giờ
Để tính số chu kỳ phân bào, chúng ta chia tổng thời gian dành cho kì phân bào bởi độ dài của một chu kỳ phân bào hoàn chỉnh:

n = 144 giờ / (50,4 + 21,6 + 21,6 + 50,4) giờ = 144/144 = 1

Do đó, hợp tử trải qua chỉ một chu kỳ phân bào trong thời gian này.

b) Vào thời điểm 136 giờ 6 phút sau khi hình thành hợp tử:

  • Tổng thời gian của chu kỳ tế bào là 144 giờ.
  • Độ dài giai đoạn G1 là (7/20) x 144 giờ = 50,4 giờ.
  • Độ dài giai đoạn S là (3/20) x 144 giờ = 21,6 giờ.
  • Độ dài giai đoạn G2 là (3/20) x 144 giờ = 21,6 giờ.
  • Độ dài giai đoạn M là (7/20) x 144 giờ = 50,4 giờ.
Để tìm số lượng tế bào, chúng ta cần tính phần trăm thời gian đã trôi qua kể từ lần phân bào cuối cùng:

phần trăm thời gian trôi qua = [(136 + 6/60)/144] x 100% = 95%

Điều này có nghĩa là số lượng tế bào vào thời điểm này là:
số lượng tế bào = 2^(n+1) x (phần trăm thời gian đã trải qua giai đoạn M)

trong đó n là số chu kỳ phân bào.

Chúng ta biết từ phần a) rằng hợp tử chỉ trải qua một chu kỳ phân bào trong thời gian này, do đó n = 1. Ngoài ra, phần trăm thời gian đã trôi qua giai đoạn M là 50,4 / 144 = 35%.

Do đó:

số lượng tế bào = 2^(1+1) x 35% = 2,8 tế bào

Tuy nhiên, vì chúng ta không thể có một phần tế bào, nên chúng ta làm tròn xuống thành 2 tế bào.

Trạng thái của NST (nuclear DNA content) không thay đổi so với hợp tử gốc, tức là 6.10^-12 g.

Vì có 2 tế bào, chúng ta cần chia tổng lượng DNA được nhân bản trong một chu kỳ phân bào cho 2 để tính lượng DNA trong mỗi tế bào:

lượng DNA trong mỗi tế bào = (378.10^-12 - 6.10^-12) / 2 = 186.10^-12 g

Do đó, lượng DNA trong mỗi tế bào là 186.10^-12 g.
 
Top Bottom