Sử 11 Bài 18: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại

Vũ Khuê

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
206
811
81
12
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu số 1: Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. Công nhân
B. Đội Cận vệ đỏ
C. Tiểu tư sản
D. Nông dân
Câu số 2: Cách mạng tháng Mười Nga thành công ảnh hưởng đến hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyên Ai Quốc như thế nào?
A. Giúp cho Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin.
B. Tác động đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - người thanh niên yêu nước đang bôn ba tim đường cứu nước.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin từ đó tin theo Lê-nin, đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.
D. Tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga.
Câu số 3: Mát-xcơ-va trở thành thủ đô của nước Nga vào thời gian nào?
A. 3/1918.
B. 1/1919.
C. 4/ 1917.
D. 10/1917.
Câu số 4: Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là gì ?
A. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.
B. Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
C. Các Xô viết được thành lập.
D. Cuộc của nữ công nhân thủ đô Pê-tơ-rô-grát.
Câu số 5: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Trung tâm Quân sự cách mạng
B. Bộ Tổng tham mưu
C. Ủy ban hành chính cách mạng
D. Uỷ ban Quân sự cách mạng
 

Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2021
3
8
6
14
Đắk Lắk
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 9 LẦN 2
Câu số 1: Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Công nhân
B. Đội Cận vệ đỏ
C. Tiểu tư sản
D. Nông dân
Câu số 2: Cách mạng tháng Mười Nga thành công ảnh hưởng đến hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyên Ai Quốc như thế nào?
A. Giúp cho Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin.
B. Tác động đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - người thanh niên yêu nước đang bôn ba tim đường cứu nước.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin từ đó tin theo Lê-nin, đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.
D. Tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga.
Câu số 3: Mát-xcơ-va trở thành thủ đô của nước Nga vào thời gian nào?
A. 3/1918.

B. 1/1919.
C. 4/ 1917.
D. 10/1917.
Câu số 4: Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là gì ?
A. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.
B. Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
C. Các Xô viết được thành lập.
D. Cuộc của nữ công nhân thủ đô Pê-tơ-rô-grát.
Câu số 5: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Trung tâm Quân sự cách mạng

B. Bộ Tổng tham mưu
C. Ủy ban hành chính cách mạng
D. Uỷ ban Quân sự cách mạng
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
970
1
1,217
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 9 LẦN 2
Câu số 1: Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. Công nhân
B. Đội Cận vệ đỏ
C. Tiểu tư sản
D. Nông dân
Câu số 2: Cách mạng tháng Mười Nga thành công ảnh hưởng đến hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyên Ai Quốc như thế nào?
A. Giúp cho Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin.
B. Tác động đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - người thanh niên yêu nước đang bôn ba tim đường cứu nước.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lê-nin từ đó tin theo Lê-nin, đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.
D. Tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga.
Câu số 3: Mát-xcơ-va trở thành thủ đô của nước Nga vào thời gian nào?
A. 3/1918
.
B. 1/1919.
C. 4/ 1917.
D. 10/1917.
Câu số 4: Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là gì ?
A. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.
B. Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
C. Các Xô viết được thành lập.
D. Cuộc của nữ công nhân thủ đô Pê-tơ-rô-grát.
Câu số 5: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Trung tâm Quân sự cách mạng

B. Bộ Tổng tham mưu
C. Ủy ban hành chính cách mạng
D. Uỷ ban Quân sự cách mạng
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
970
1
1,217
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LẦN 1
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Vũ Khuê

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
206
811
81
12
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,334
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,185
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường

B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

doyletnaq

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
153
619
56
14
Thái Bình
thcs lê danh phương
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
14
TP Hồ Chí Minh
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu 1 Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
970
1
1,217
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
ĐÁP ÁN 05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LẦN 1
Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ rang
B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ
C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc
Câu 3. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị
B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang
D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
Câu 4. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác
B. Sôi nổi, quyết liệt
C. Bí mật
D. Hợp pháp
Câu 5. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân”
B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề
C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch
D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
970
1
1,217
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LẦN 2 ( MỨC 2)
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong trào
cách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,334
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong trào
cách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LẦN 2 ( MỨC 2)
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong tràocách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
05 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LẦN 2 ( MỨC 2)
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong tràocách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,722
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong tràocách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.

Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong tràocách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.​
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,185
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu 1.Điểm khác biệt giữa phong tràocách mạng các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.
B. Khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. Có sự tham gia của đông đảo các giai cấp.
D. Giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 2: Đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)?
A. Đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.
C. Riêng lẻ không có sự thống nhất.
D. Có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.
Câu 3: Từ thập niên 20 của thế kỉ XX, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào các nước Đông Nam Á đã dẫn đến:
A. Hàng loạt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước.
B. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản.
C. Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến bùng nổ.
D. Hàng loạt các Đảng Cộng sản được thành lập.
Câu 4: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản.
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng
D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 5: Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 -1939?
A. Chống bọn phản động thuộc địa
B. Chống phát xít
C. Chống chiến tranh
D. Chống phong kiến
 
Top Bottom