Vật lí 11 Bài 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,080
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Phần 1: LÝ THUYẾT SGK VÀ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện)

+ Đoạn mạch có chứa nguồn điện, dòng điện có chiều đi tới cực âm và đi ra từ cực dương.
+ Ta có: [imath]U_{AB}=E-I(r+R)[/imath] hay [imath]I= \dfrac{E-U_{AB}}{r+R}= \dfrac{E-U_{AB}}{R_{AB}}[/imath]

C1:
Cho đoạn mạch [imath]AErRB[/imath] chứa nguồn điện là một phần của mạch điện kín đơn giản (hình [imath]10.1[/imath]) đã học ở bài [imath]9[/imath]. Ở bài đó, ta đã có hệ thức liên hệ giữa suất điện động [imath]E[/imath] với cường độ dòng điện [imath]I[/imath] và các điện trở [imath]r, R, R_1[/imath] đối với mạch điện kín này. Hãy viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động [imath]E[/imath] với cường độ dòng điện [imath]I[/imath] và các điện trở [imath]r, R, R_1[/imath] của mạch điện kín?10.1.png
Trả lời:
+ Biểu thức liên hệ giữa suất điện động [imath]E[/imath] với cường độ dòng điện [imath]I[/imath] và các điện trở [imath]r,R,R_1[/imath] của mạch kín là: [imath]I=\dfrac{E}{r+R+R_1}[/imath] hoặc [imath]E=I(R_1+R+r)[/imath]

C2:
Hãy viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế [imath]U_{AB}[/imath], cường độ dòng điện [imath]I[/imath] và điện trở [imath]R_1[/imath] đối với đoạn mạch hình [imath]10.2b[/imath] SGK10.2.jpg
Trả lời:
+ Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần là: [imath]U_{AB} = I.R_1[/imath]

C3:
Hãy viết hệ thức tính [imath]U_{BA}[/imath] đối với đoạn mạch hình [imath]10.2a[/imath] và tính hiệu điện thế này khi cho biết [imath]E = 6 V[/imath]; [imath]I = 0,5 A[/imath]; [imath]r = 0,3 \Omega[/imath] ; và [imath]R = 5,7 \Omega[/imath].10.2.jpg
Trả lời:
+ Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch ta có: [imath]I=\dfrac{E-U_{AB}}{r+R_N}=I=\dfrac{E+U_{BA}}{r+R_N} \Rightarrow U_{AB}=I(R_N+r)-E[/imath]
+ Thay số ta tìm được: [imath]U_{AB}=-3V[/imath]

II. Ghép các nguồn thành bộ

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp


+ [imath]E_b=E_1+E_2+...+E_n[/imath]
+ [imath]R_b=r_1+r_2+...+r_n[/imath]
2.1.png

* Trường hợp riêng, nếu có [imath]n[/imath] nguồn có suất điện động [imath]e[/imath] và điện trở trong [imath]r[/imath] ghép nối tiếp thì : [imath]E_b = ne[/imath] ; [imath]r_b = nr[/imath]

2. Bộ nguồn song song

Nếu có [imath]m[/imath] nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động [imath]e[/imath] và điện trở trong [imath]r[/imath] ghép song song thì: [imath]E_b=e; r_b=\dfrac{r}{m}[/imath]2.2.png


3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

Nếu có [imath]m[/imath] dãy, mỗi dãy có [imath]n[/imath] nguồn mỗi nguồn có suất điện động [imath]e[/imath], điện trở trong [imath]r[/imath] ghép nối tiếp thì : [imath]E_b=e; r_b=\dfrac{nr}{m}[/imath]2.3.png

Phần 2: CHỮA BÀI TẬP SGK

Câu 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?
Trả lời:
+ Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn.

Câu 2: Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện
Trả lời:
+Xét một đoạn mạch chứa nguồn điện như hình vẽ bên:
+Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch chứa nguồn điện: Hiệu điện thế [imath]U_{AB}[/imath] giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện, trong đó đầu [imath]A[/imath] nối với cực dương của nguồn điện, bằng hiệu giữa suất điện động của nguồn và độ giảm điện thế tổng cộng trên đoạn mạch: [imath]U_{AB}=E-I(R+r) \Rightarrow I=\dfrac{E-U_{AB}}{R_{AB}}[/imath]
10.2.jpg

Câu 3: Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.
Trả lời:
Bộ nguồn ghép nối tiếpBộ nguồn ghép song song
Cách ghépCác nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một dãy liên tiếp[imath]n[/imath] nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau, trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng một điểm [imath]A[/imath] và nối cực âm của các nguồn vào cùng điểm [imath]B[/imath]
Sơ đồ ghép1.1.jpg1.2.jpg
Suất điện động của bộ nguồn[imath]E_b=E_1+E_2+...+E_n[/imath][imath]E_b=E_1=E_2=...=E_n[/imath]
Điện trở trong của bộ nguồn[imath]r_b=r_1+r_2+...+r_n[/imath][imath]r_b=\dfrac{r}{n}[/imath]

Câu 4: Một Acquy có suất điện động và điện trở trong là [imath]E = 6 V[/imath] và [imath]r = 0,6 \Omega[/imath]. Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn có ghi [imath]6 V – 3 W[/imath]. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (hình 10.8) và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó?
Trả lời:
+ Điện trở của bóng đèn là: [imath]R_d=\dfrac{U^2}{P}=12\Omega[/imath]
+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch là: [imath]I=\dfrac{E}{R_d+r}=0,476A[/imath]
+ Hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là: [imath]U = E - Ir = 5,715 V[/imath].

Câu 5:
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là [imath]E_1 = 4,5 V, r_1 = 3 \Omega; E_2 = 3 V; r_2 = 2 \Omega[/imath]. Mắc hai nguồn điện thành mạch điện kín như sơ đồ hình [imath]10.6[/imath]. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế [imath]U_{AB}[/imath].10.6.png
Trả lời:
+ Như sơ đồ hình [imath]10.6[/imath] thì hai nguồn này được mắc nối tiếp với nhau nên dòng điện chạy trong mạch điện kín có chiều đi ra từ cực dương của mỗi nguồn như hình vẽ bên.
+ Áp dụng công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp và định luật Ôm đối với toàn mạch ta có cường độ dòng điện chạy trong mạch là: [imath]I=\dfrac{E_1+E_2}{r_1+r_2}=1,5A[/imath]
+ Hiệu điện thế: [imath]U_{AB}=E_1-Ir_1=0V[/imath]
10.7.png

Câu 6:
Trong mạch điện có sơ đồ như hình [imath]10.7[/imath], hai pin có cùng suất điện động [imath]E = 1,5 V[/imath] và điện trở trong [imath]r = 1 \Omega[/imath]. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là [imath]3 V – 0,75 W[/imath]. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ.
a) Các đèn có sáng bình thường không ? Vì sao?
b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.
c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin.
d) Nếu tháo bớt một đèn thì đèn còn lại có công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?
10,7.png
Trả lời:
+ Từ dữ liệu bóng đèn ta tính được: [imath]R_d=12\Omega[/imath]
+ Điện trở tương đương mạch ngoài là: [imath]R_N=\dfrac{R_d}{2}=6\Omega[/imath]
+ Cường độ dòng điện qua mạch chính là: [imath]I=\dfrac{2E}{R_N+2r}=0,375A[/imath]
a) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn: [imath]U_d = I.R_N = 2,25 V[/imath].
Nhận xét: [imath]U_d < U_{dm} = 3V[/imath] nên hai đèn sáng mờ hơn bình thường.
b) Hiệu suất của bộ nguồn là: [imath]H=\dfrac{U_d}{2E}=0,75[/imath]
c) Vì hai nguồn giống nhau ghép nối tiếp nên hiệu điện thế giữa hai cực mỗi pin là: [imath]U_{1pin}=\dfrac{U_d}{2}=1,125V[/imath]
d) Nếu tháo bỏ một bóng đèn mạch ngoài chỉ còn 1 đèn nên điện trở mạch ngoài lúc này là: [imath]R_N = R_d = 12 \Omega[/imath]
+ Dòng điện chạy qua đèn bây giờ là: [imath]I'=\dfrac{2E}{R_N+2r}=0,214A[/imath]
+ Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn còn lại là: [imath]P = I’^2.R = 0,55 W[/imath].

Xem thêm:
Bài 1: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
Bài 2: THUYẾT ÊLECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
BÀI 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
BÀI 5: ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
BÀI 6: TỤ ĐIỆN
BÀI 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI - NGUỒN ĐIỆN
Bài 8: ĐIỆN NĂNG - CÔNG SUẤT ĐIỆN
Bài 9: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH
[Chuyên đề] Dòng điện không đổi
[Chuyên đề] Điện tích điện trường
 

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,080
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
Phần 3: CHỮA BÀI TẬP SBT

10.1: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện
A. Đặt liên tiếp cạnh nhau.
B. Với các cực được nối liên tiếp với nhau.
C. Mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.
D. Với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau.
Trả lời: Chọn [imath]C[/imath]
Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

10.2: Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện
A. Có các cực đặt song song nhau.
B. Với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại được nối vào điểm khác.
C. Được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc nối tiếp.
D. Với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.
Trả lời: Chọn [imath]D[/imath]
Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

10.3: Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng
A. Suất điện động lớn nhất trong số suất điện động của các nguồn điện có trong bộ.
B. Trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.
C. Suất điện động của một nguồn điện bất kì có trong bộ.
D. Tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.
Trả lời: Chọn [imath]D[/imath]
Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

10.4:
Bốn nguồn điện giống nhau, có cùng suất điện động E và điện trở trong r, được mắc thành bộ nguồn theo sơ đồ như Hình [imath]10.1[/imath]. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này tương ứng là?sbt 10.4.png
Trả lời: Chọn [imath]B[/imath]
Mạch điện gồm: [imath](E_1 \ nt \ E_2) \ // \ (E_3 \ nt \ E_4)[/imath]
Suất điện động [imath]E'=E+E=2E[/imath]
Vậy điện trở trong của bộ nguồn là: [imath]r'=\dfrac{2r}{2}=r[/imath]

10.5:
Hai nguồn điện có suất điện động như nhau [imath]E_1 = E_2 = 2V[/imath] và có điện trở trong tương ứng là [imath]r_1 = 0,4 \Omega[/imath] và [imath]r_2 = 0,2 \Omega[/imath] được mắc với điện trở [imath]R[/imath] thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình [imath]10.2[/imath]. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng [imath]0[/imath]. Tính trị số của điện trở [imath]R[/imath].sbt 10.5.png
Trả lời:
Ta có: [imath]I=\dfrac{4}{R+0,6}[/imath]
Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn [imath]E_1[/imath] bằng [imath]0[/imath], ta lại có: [imath]U_1=E_1-Ir_1=2-\dfrac{4}{R+0,6}=0\Rightarrow R=0,2\Omega[/imath]
Giả sử hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn [imath]E_2[/imath] cũng bằng [imath]0[/imath] làm tương tự trên ta tìm được [imath]R=0,2\Omega <0[/imath] (vô lí nên loại)
Vậy....

10.6:
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là [imath]E_1 = 3V[/imath]; [imath]r_1 = 0,6\Omega[/imath]; [imath]E_2 = 1,5V[/imath]; [imath]r_2 = 0,4\Omega[/imath] được mắc với điện trở [imath]R = 4 \Omega[/imath]. Thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình [imath]10.3[/imath].
a) Tính cường độ dòng điện chạy,trong mạch.
b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.
sbt10.6.png
Trả lời:
a) Tính cường độ dòng điện chạy,trong mạch là:
[imath]I=\dfrac{E_1+E_2}{r_1+r_2+R}=0,9(A)[/imath]
b) Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn là:
[imath]\left\{\begin{matrix} U_{11}=E_1-Ir_1=2,46V\\ U_{21}=E_2-Ir_2=1,14V \end{matrix}\right.[/imath]

10.10:
Có [imath]n[/imath] nguồn điện như nhau có cùng suất điện động [imath]E[/imath] và điện trở trong [imath]r[/imath]. Hoặc mắc nối tiếp hoặc mắc song song tất cả các nguồn này thành bộ nguồn rồi mắc điện trở [imath]R[/imath] như sơ đồ Hình [imath]10.6a[/imath] và [imath]10.6b[/imath]. Hãy chứng minh rằng trong cả hai trường hợp, nếu [imath]R = r[/imath] thì dòng điện chạy qua [imath]R[/imath] có cùng cường độ.sbt 10.10.png
Trả lời:
+ Theo sơ đồ Hình [imath]10.6a[/imath] và nếu [imath]R = r[/imath] thì dòng điện chạy qua [imath]R[/imath] có cường độ là: [imath]I=\dfrac{nE}{R+nr}=\dfrac{nE}{(n+1)r} (1)[/imath]
+ Theo sơ đồ Hình [imath]10.6b[/imath] và nếu [imath]R = r[/imath] thì dòng điện chạy qua [imath]R[/imath] có cường độ là: [imath]I=\dfrac{E}{R+\dfrac{r}{n}}=\dfrac{nE}{(n+1)r} (2)[/imath]
Từ [imath](1),(2)[/imath] ta được điều phải chứng minh

Xem thêm:
Bài 1: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
Bài 2: THUYẾT ÊLECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
BÀI 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
BÀI 5: ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
BÀI 6: TỤ ĐIỆN
BÀI 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI - NGUỒN ĐIỆN
Bài 8: ĐIỆN NĂNG - CÔNG SUẤT ĐIỆN
Bài 9: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH
[Chuyên đề] Dòng điện không đổi
[Chuyên đề] Điện tích điện trường
 
  • Like
Reactions: Hoàng Long AZ
Top Bottom