Địa 12 [Atlat] Các nhóm và các loại đất chính

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

_gh_ Bật mí: Trang 11 và 17, Atlat Địa lí Việt Nam

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất nâu đỏ đá vôi.
C. Đất cát.
D. Đất farealit trên đá phiến.

Câu 2.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất phù sa?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất nâu đỏ đá vôi.
C. Đất cát.
D. Đất feralit trên đá phiến.

Câu 3.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất feralit?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất phèn.
C. Đất mặn.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất phù sa?
A. Đất phèn.
B. Đất cát.
C. Đất đỏ badan.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về đất Việt Nam?
A. Có nhiều nhóm đất và phân bố xen kẽ nhau.
B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.
C. Đất badan tập trung nhiều nhất ở Tây Bắc.
D. Đất cát biển phân bố nhiều ở Đông Nam Bộ.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất và phân bố xen kẽ nhau.
B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.
C. Đất badan có diện tích rộng ở Tây Nguyên.
D. Đất cát biển tập trung nhiều ở miền Trung.

Câu 7.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 8.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất cát biển tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Bắc Trung Bộ.

_Pp__Pp__Pp_
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
(Tiếp)

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 13, 14, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?
A. Đông Bắc và Nam Trung Bộ. B. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ. D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc.

Câu 10.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta?
A. Đất feralit trên đá badan. B. Đất feralit trên đá vôi.
C. Đất feralit trên các loại đá khác. D. Các loại đất khác và núi đá.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích nhỏ nhất trong nhóm đất feralit ở nước ta?
A. Đất feralit trên đá badan. B. Đất feralit trên đá vôi.
C. Đất feralit trên các loại đá khác. D. Các loại đất khác và núi đá.

Câu 12.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ?
A. Đất phèn. B. Đất mặn.
C. Đất phù sa sông. D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở các đồng bằng Duyên hải miền Trung?
A. Đất xám trên phù sa cổ. B. Đất mặn.
C. Đất cát biển. D. Đất phèn.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?
A. Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc.
C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?
A. Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc.
C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.
B. Đất đỏ badan, phù sa sông có diện tích rất nhỏ.
C. Đất feralit tập trung nhiều ở đồng bằng, phù sa ở đồi núi.
D. Đất mặn, phèn, cát ở các đồng bằng không đáng kể.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.
B. Đất đỏ badan, đất phù sa sông có diện tích khá lớn.
C. Đất feralit tập trung ở đồi núi, phù sa ở đồng bằng.
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
_gh_ Bật mí: Trang 11 và 17, Atlat Địa lí Việt Nam

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất nâu đỏ đá vôi.
C. Đất cát.
D. Đất farealit trên đá phiến.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất phù sa?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất nâu đỏ đá vôi.
C. Đất cát.
D. Đất feralit trên đá phiến.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất feralit?
A. Đất đỏ badan.
B. Đất phèn.
C. Đất mặn.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất phù sa?
A. Đất phèn.
B. Đất cát.
C. Đất đỏ badan.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về đất Việt Nam?
A. Có nhiều nhóm đất và phân bố xen kẽ nhau.
B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.
C. Đất badan tập trung nhiều nhất ở Tây Bắc.
D. Đất cát biển phân bố nhiều ở Đông Nam Bộ.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất và phân bố xen kẽ nhau.
B. Diện tích nhóm đất feralit nhỏ hơn phù sa.
C. Đất badan có diện tích rộng ở Tây Nguyên.
D. Đất cát biển tập trung nhiều ở miền Trung.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết đất cát biển tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Bắc Trung Bộ.

_Pp__Pp__Pp_
(Tiếp)

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 13, 14, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?
A. Đông Bắc và Nam Trung Bộ. B. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ. D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta?
A. Đất feralit trên đá badan. B. Đất feralit trên đá vôi.
C. Đất feralit trên các loại đá khác. D. Các loại đất khác và núi đá.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích nhỏ nhất trong nhóm đất feralit ở nước ta?
A. Đất feralit trên đá badan. B. Đất feralit trên đá vôi.
C. Đất feralit trên các loại đá khác. D. Các loại đất khác và núi đá.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ?
A. Đất phèn. B. Đất mặn.
C. Đất phù sa sông. D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở các đồng bằng Duyên hải miền Trung?
A. Đất xám trên phù sa cổ. B. Đất mặn.
C. Đất cát biển. D. Đất phèn.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?
A. Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc.
C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan tập trung nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?
A. Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc.
C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.
B. Đất đỏ badan, phù sa sông có diện tích rất nhỏ.
C. Đất feralit tập trung nhiều ở đồng bằng, phù sa ở đồi núi.
D. Đất mặn, phèn, cát ở các đồng bằng không đáng kể.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đất Việt Nam?
A. Có nhiều loại đất khác nhau, phân bố xen kẽ nhau.
B. Đất đỏ badan, đất phù sa sông có diện tích khá lớn.
C. Đất feralit tập trung ở đồi núi, phù sa ở đồng bằng.

Check đáp án nè :D
1​
C​
6​
B​
11​
B​
15​
A​
2​
C​
7​
B​
12​
C​
16​
D​
3​
A​
8​
D​
13​
C​
4​
C​
9​
B​
14​
C​
5​
A​
10​
C​
15​
D​
Chúc các bạn học tốt!
 
Top Bottom