Toán 9 Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
3. Tính chất trung tuyến của tam giác vuông. Ta có: [tex]AB=2IH=18,AC=2HK=24[/tex]
Từ đó tính được BC rồi tính HB,HC,AH.
Ta có: [tex]S_{AIH}=\frac{1}{2}S_{ABH},S_{AHK}=\frac{1}{2}S_{AHC}\Rightarrow S_{AIHK}=\frac{1}{2}S_{ABC}[/tex]
4. a) Ta có: [tex]\frac{AB}{AC}=\frac{DB}{DC}=\frac{3}{4},AB^2+AC^2=BC^2=35^2[/tex] nên tính được AB,AC.
Từ đó tính được BH,CH rồi AH.
b) [tex]S_{AHD}=\frac{1}{2}AH.HD[/tex], [tex]S_{AIH}=\frac{1}{2}S_{ABH}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Iam_lucky_girl
Top Bottom