Ngoại ngữ Anh

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
22
Khánh Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

John finished his homework before he went to bed. -> T or F?
You looked very busy when I saw u yesterday morning. What.....?
a. were u doing b.were you do c.did u do d.do u do
:)
Asprin ...... by people with history of stomach disorders.
a. was taken b. will be taken c.should be taken d. is taken
......... in recent years that more and more people have been paying for things by credit cards.
a. it is said b. it will be said c.it has been said d.it was said
:)
They were extremely ..... to my plight.
a. sympathized b. sympathetic c.sympathy d.sympathetical
Last night we saw a meteor ....... through the sky
a. streaked b. to streak c. streak d. to have streaked
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
John finished his homework before he went to bed. -> T or F?
You looked very busy when I saw u yesterday morning. What.....?
a. were u doing b.were you do c.did u do d.do u do
:)
Asprin ...... by people with history of stomach disorders.
a. was taken b. will be taken c.should be taken d. is taken
......... in recent years that more and more people have been paying for things by credit cards.
a. it is said b. it will be said c.it has been said d.it was said
:)
They were extremely ..... to my plight.
a. sympathized b. sympathetic c.sympathy d.sympathetical
Last night we saw a meteor ....... through the sky
a. streaked b. to streak c. streak d. to have streaked
John finished his homework before he went to bed. -> T or F?
=> John had finished his homework before he went to bed

Hành động hoàn thành trc 1 hành động khác trong quá khứ ta chia hành động đó ở thì QKHT, còn hành động sau ta chia thì QKĐ
You looked very busy when I saw u yesterday morning. What.....?
a. were u doing b.were you do c.did u do d.do u do
Hành động đang xảy ra ở 1 thời điểm trong quá khứ
Aspirin ...... by people with history of stomach disorders.
a. was taken b. will be taken c.should be taken d. is taken
should be taken: nên được uống
......... in recent years that more and more people have been paying for things by credit cards.
a. it is said b. it will be said c.it has been said d.it was said
Dấu hiệu: recent years
They were extremely ..... to my plight.
a. sympathized b. sympathetic c.sympathy d. sympathetical(x)
sympathetic to sb/sth: cảm thông với ai/cái gì
Last night we saw a meteor ....... through the sky
a. streaked b. to streak c. streak d. to have streaked

see sb/sth do sth: thấy ai/cái gì làm gì
 

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
22
Khánh Hòa
John finished his homework before he went to bed. -> T or F?
=> John had finished his homework before he went to bed

Hành động hoàn thành trc 1 hành động khác trong quá khứ ta chia hành động đó ở thì QKHT, còn hành động sau ta chia thì QKĐ
đúng r. mik cũng nghĩ v. nhưng có câu kt đề như v ấy.

You looked very busy when I saw u yesterday morning. What.....?
a. were u doing b.were you do c.did u do d.do u do
Hành động đang xảy ra ở 1 thời điểm trong quá khứ
tại sao phải theo nghĩa đó b??? Câu c mik tháy cũng có nghĩa mà
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom