Ai rảnh dịch hộ cái đề tin.Dạo này bận quá

Thảo luận trong 'Rèn luyện kỹ năng Dịch' bắt đầu bởi hoangha8394, 26 Tháng một 2011.

Lượt xem: 875

 1. hoangha8394

  hoangha8394 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Barn Repair

  It was a dark and stormy night that ripped the roof and gates off the stalls that hold Farmer John's cows. Happily, many of the cows were on vacation, so the barn was not completely full.
  The cows spend the night in stalls that are arranged adjacent to each other in a long line. Some stalls have cows in them; some do not. All stalls are the same width.
  Farmer John must quickly erect new boards in front of the stalls, since the doors were lost. His new lumber supplier will supply him boards of any length he wishes, but the supplier can only deliver a small number of total boards. Farmer John wishes to minimize the total length of the boards he must purchase.
  Given M (1 <= M <= 50), the maximum number of boards that can be purchased; S (1 <= S <= 200), the total number of stalls; C (1 <= C <= S) the number of cows in the stalls, and the C occupied stall numbers (1 <= stall_number <= S), calculate the minimum number of stalls that must be blocked in order to block all the stalls that have cows in them.
  Print your answer as the total number of stalls blocked.
  PROGRAM NAME: barn1

  INPUT FORMAT

  Line 1: M, S, and C (space separated) Lines 2-C+1: Each line contains one integer, the number of an occupied stall. SAMPLE INPUT (file barn1.in)

  4 50 18
  3
  4
  6
  8
  14
  15
  16
  17
  21
  25
  26
  27
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  OUTPUT FORMAT

  A single line with one integer that represents the total number of stalls blocked. SAMPLE OUTPUT (file barn1.out)

  25
  [One minimum arrangement is one board covering stalls 3-8, one covering 14-21, one covering 25-31, and one covering 40-43.]
   
 2. kieuoanh2009

  kieuoanh2009 Guest

  hì lại google hok bik đúng hay sai nhé

  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ.
  Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng.
  Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. Mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng.
  Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó.
  In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.
   
 3. duong714

  duong714 Guest

  Sửa chữa chuồng

  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ.

  Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng.

  Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng.

  Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó.

  In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.

  CHƯƠNG TRÌNH NAME: barn1

  INPUT FORMAT

  Dòng 1: M, S, và C (không gian tách) Lines 2-C +1: Mỗi dòng chứa một số nguyên, số lượng của một gian hàng chiếm đóng. SAMPLE INPUT (file barn1.in)

  4 50 18

  3

  4

  6

  8

  14

  15

  16

  17

  21

  25

  26

  27

  30

  31

  40

  41

  42

  43

  OUTPUT FORMAT

  Một dòng duy nhất với một số nguyên đại diện cho tổng số gian hàng bị chặn. MẪU RA (file barn1.out)

  25

  [Một tối thiểu sắp xếp là một trong hội đồng quản trị bao gồm các quầy hàng 3-8, một bao gồm 14-21, một bao gồm 25-31, và một bao gồm 40-43.]

  __________________
   
 4. nhattien113

  nhattien113 Guest

  Sửa chữa chuồng

  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ.
  Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng.
  Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng.
  Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó.
  In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.
  CHƯƠNG TRÌNH NAME: barn1

  INPUT FORMAT

  Dòng 1: M, S, và C (không gian tách) Lines 2-C +1: Mỗi dòng chứa một số nguyên, số lượng của một gian hàng chiếm đóng. SAMPLE INPUT (file barn1.in)

  4 50 18
  3
  4
  6
  8
  14
  15
  16
  17
  21
  25
  26
  27
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  OUTPUT FORMAT

  Một dòng duy nhất với một số nguyên đại diện cho tổng số gian hàng bị chặn. MẪU RA (file barn1.out)

  25
  [Một tối thiểu sắp xếp là một trong hội đồng quản trị bao gồm các quầy hàng 3-8, một bao gồm 14-21, một bao gồm 25-31, và một bao gồm 40-43.]
   
 5. wingsaver

  wingsaver Guest

  đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ. Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng. Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng. Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó. In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.
  he he! google dịch đấy
   
 6. nhok_co_don

  nhok_co_don Guest

  Sửa chữa chuồng

  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ.
  Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng.
  Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng.
  Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó.
  In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.
  CHƯƠNG TRÌNH NAME: barn1

  INPUT FORMAT

  Dòng 1: M, S, và C (không gian tách) Lines 2-C +1: Mỗi dòng chứa một số nguyên, số lượng của một gian hàng chiếm đóng. SAMPLE INPUT (file barn1.in)

  4 50 18
  3
  4
  6
  8
  14
  15
  16
  17
  21
  25
  26
  27
  30
  31
  40
  41
  42
  43
  OUTPUT FORMAT

  Một dòng duy nhất với một số nguyên đại diện cho tổng số gian hàng bị chặn. MẪU RA (file barn1.out)

  25
  [Một tối thiểu sắp xếp là một trong hội đồng quản trị bao gồm các quầy hàng 3-8, một bao gồm 14-21, một bao gồm 25-31, và một bao gồm 40-43.]
   
 7. baolonghh2

  baolonghh2 Guest

  It was a dark and stormy night that ripped the roof and gates off the stalls that hold Farmer John's cows. Happily, many of the cows were on vacation, so the barn was not completely full.
  The cows spend the night in stalls that are arranged adjacent to each other in a long line. Some stalls have cows in them; some do not. All stalls are the same width.
  Farmer John must quickly erect new boards in front of the stalls, since the doors were lost. His new lumber supplier will supply him boards of any length he wishes, but the supplier can only deliver a small number of total boards. Farmer John wishes to minimize the total length of the boards he must purchase.
  Given M (1 <= M <= 50), the maximum number of boards that can be purchased; S (1 <= S <= 200), the total number of stalls; C (1 <= C <= S) the number of cows in the stalls, and the C occupied stall numbers (1 <= stall_number <= S), calculate the minimum number of stalls that must be blocked in order to block all the stalls that have cows in them.
  Print your answer as the total number of stalls blocked.


  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Thật may, nhiều người trong những con bò được về nghỉ phép, vì vậy chuồng đã không hoàn toàn đầy đủ.
  Những con bò qua đêm tại các quầy hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số quầy hàng có con bò trong đó, một số thì không. Tất cả các gian hàng là cùng chiều rộng.
  Nông dân John nhanh chóng phải dựng lên những bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ cửa ra vào đã bị mất. Mới cung cấp gỗ của ông sẽ cung cấp cho ông Ban của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ của Ban tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua hàng.
  Cho M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của Ban có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số gian hàng; C (1 <= C <= S) các số bò ở các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng mà phải bị chặn để chặn tất cả các quầy hàng đã bò trong đó.
  In câu trả lời của bạn là tổng số gian hàng bị chặn.
   
 8. lumosity2507

  lumosity2507 Guest

  Barn Sửa chữa

  Đó là một đêm tối và bão tố mà tách các mái nhà và cửa ra khỏi quầy hàng mà giữ con bò của nông dân John. Hạnh phúc, rất nhiều các con bò vào kỳ nghỉ, vì vậy các nhà kho không hoàn toàn đầy đủ.
  Những con bò qua đêm trong gian hàng được bố trí liền kề với nhau trong một đường dài. Một số gian hàng trong đó có con bò, một số thì không. Tất cả các gian hàng được chiều rộng tương tự.
  Nông dân John phải nhanh chóng dựng lên bảng mới ở phía trước của gian hàng, kể từ khi cửa đã bị mất. Nhà cung cấp gỗ mới của ông sẽ cung cấp bảng anh của bất kỳ chiều dài, ông mong muốn, nhưng các nhà cung cấp chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ các bảng tổng. Nông dân John muốn giảm thiểu tổng chiều dài của Ban anh ta phải mua.
  Với M (1 <= M <= 50), số lượng tối đa của bảng có thể được mua, S (1 <= S <= 200), tổng số các gian hàng; C (1 <= C <= S) số lượng bò trong các quầy hàng, và các gian hàng C số chiếm đóng (1 <= stall_number <= S), tính toán số lượng tối thiểu của quầy hàng phải được chặn để chặn tất cả các quầy hàng có con bò trong đó.
  In câu trả lời của bạn như tổng số các quầy hàng bị chặn.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->