www

  1. Thiên An - 2009

    Toán 7 đa thức

    Cho đa thức f(x) =ax^2+bx+c Tìm hệ số a,b,c biết f(0)=1, f(1)=2 và f(2)=2
Top Bottom