phân tử

  1. SamNguyenxnnh

    Hóa 8 Phân tử một hợp chất nt X liên kết với 2 nt O & nặng bằng nt Cu

    Phân tử một hợp chất nt X liên kết với 2 nt O & nặng bằng nt Cu a/ NTK? Cho biết KHHH b/ Phần trăm về khối lượng của ngtố X trong hợp chất
  2. SamNguyenxnnh

    Hóa 8 Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro

    Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro?
Top Bottom