phân tử khối

  1. SamNguyenxnnh

    Hóa 8 Dạng bài về nguyên tử, phân tử khối

    1/ Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử O và nặng hơn phân tử H 31 lần. a) Tính Phân tử khối của hợp chất b) Tính Nguyên tử khối của X và cho biết KHHH của X c) Tính % mx trong hợp chất ban đầu 2/ Viết Công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp...
  2. SamNguyenxnnh

    Hóa 8 Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro

    Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro?
Top Bottom