nặng

  1. SamNguyenxnnh

    Hóa 8 Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro

    Phân tử khí Ozon nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần pt khí Hidro?
Top Bottom