hoahoc10

  1. hunghoaink@gmail.com

    Hóa [Lớp 10] Bài tập hóa nâng co

    1. Một nguyên tố X ở nhóm VII A. Oxit cao nhất của X có phân tử lượng bằng 183đvc. a. Xác định nguyên tử lượng và tên của 2. R là 1 nguyên tố có hóa trị cao nhất đối với oxi là 6. Khi R kết hợp với oxi tạo thành oxit cao nhất (A) . Cho biết trong oxit (A) thì % oxit nhiều hơn % R là 20% a. Xác...
  2. Lâm hà Phương Nguyên

    Hóa ôn tập kiến thức cũ Hóa hữu cơ

    xác định khối lượng mol của hợp chất hữu cơ X, biết rằng khi hóa hơi 3g X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.6 g O2?
Top Bottom