h2so4

 1. MP _^_^_

  Hóa 10 Hoá học 10

  Mn cho mk hỏi PƯHH của H2SO4 đặc tác dụng với muối thì có cần điều kiện gì ở chất tham gia, sản phẩm ko? Helpppppp!!!:Tuzki12Đa tạ trước^^
 2. Phạm Minh Hưng

  Vật lí 12 Hạt Nhân

  động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn ?
 3. H

  Hóa Bài tập H2SO4 tiếp

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu (tỉ lệ mol của Zn:Fe:Cu = 2:1:1).Oxi hóa m gam hỗn hợp X bằng 6.72 hỗn hợp khí Y gồm O2 và Cl2.Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Z.Cho tàon bộ chất rắn Z tác dụng với đ H2SO4 đặc nóng, dư thu được 1.4 lít khí SO2 (dktc, sản phẩm khử duy nhất...
 4. H

  Bài tập về H2SO4

  1.Hỗn hợp X gồm các chất Fe, FeCO3.Chia đều m gam hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau: -P1: cho tác dụng với 146 ml đ HCl 20% (d=1.25 g/ml) dư thu được 8.96 lít hỗn hợp khí Y (đktc) và dung dịch A. -P2: Cho tác dụng với lượng dư H2SO4 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2 ( sản phẩm...
 5. H

  Bài tập về H2SO4

  Cho 46.2 hỗn hợp E gồm Al, FE3O4, FeS vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 28 lít SO2.Nếu cho 46.2 hôn hợp E vào dung dịch HCl dư được 11.2 lít hỗn hợp khí gồm H2 và H2S.Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp E Mọi người cho mik hỏi bài này đung định luật bảo toàn thì làm kiểu gì vậy???
Top Bottom