đề thi tiếng anh

 1. Nguyễn Võ Hà Trang

  English [Tổng hợp] Đề Thi HSG Tỉnh Lớp 9 - 10 - 11 - 12 Các Tỉnh

  Chào mừng các bạn đến với kho đề thi HSG chính thức của các tỉnh trên cả nước ^^ Hi vọng rằng mọi người sẽ có một quá trình ôn thi thật hiệu quả. #1. ĐỀ THI HSG TP HCM NĂM 2014 - 2015 Các bạn có thể tham khảo thêm: Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Năm Học Mới SERI: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH]...
 2. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 10

  I. VOCABULARY AND GRAMMAR Part 1 : Supply the correct verb tense. Last week I (walk)(1) .................................. home after playing tennis when it (start)(2).............................. raining very heavily. "Oh, no. I (get)(3) ............................... soaked before I...
 3. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 09

  A. GRAMMAR I. Fill in each blank with One suitable preposition (2.0m) 1. I always. 2. The children were divided …………………………………… small groups. 3. He is quite different …………………………………… his father. 4. The committee consists ……………………………………… ten members. 5. He likes playing soccer ……………………………………...
 4. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 08

  I/ In three of these words the first syllable is stressed. In the fourth the second syllable is stressed. Find the word in which the second syllable is stressed (2,5 ms) 1/ a. person b. enough c. picture d. people 2/ a. poem b. father c. lucky d. designer 3/ a. modern b. novel c. musician d...
 5. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 07

  SECTION I: GRAMMAR AND VOCABULARY (7.0 PTS) Question 1: Choose the one whose underlined part is incorrect. (2.0 pts): Example: 0. Nam were very tired, so he didn’t come to the club. A B C D 1. If you drank less, you will feel better. A B C D 2. They live independent of their parents...
 6. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 06

  SECTION I: GRAMMAR AND VOCABULARY (7.0 PTS) Question 1: Circle the letter next to the word or phrase which best completes each of the following sentences (2.0 pts): 1. Peter used to __________ swimming every Friday when he was a student. A. went B. goes C. going D. go 2. There was such a huge...
 7. Phạm Dương

  Đề thi HSG 9 - Đề 05

  I. LISTENING COMPREHENSION (20 points) Listen to the conversation between Ken, a student in Britain, and a travel agent, then circle the best answers: 1. How many prices does the travel agent give Ken ? a. Two b. Three c. Four 2. How much does the cheapest flight cost ? a. £ 560 b. £ 506 c. £...
 8. Phạm Dương

  Đề thi HSG 9 - Đề 04

  I. GRAMMAR AND VOCABULARY: (40 points) Part 1: Choose the best answer among A, B, C or D (15 points) 1. Tam ………………go fishing with his brother when he was young. A. used to B. is used to C. has used to D. was used to 2. I don't know what to do this evening. What about . ……………. to the movies...
 9. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 03

  I. VOCABULARY: (30 points) Part 1: Circle the letter (A, B, C or D) next to the word or phrase which best completes each sentence. 1. It's a good idea to see your doctor regularly for ................... . A. a revision B. a control C. an investiagation D. a check-up 2. Last year the potato...
 10. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 02

  I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other 1. A. rose B. disclose . C. chosen D. whose 2. A. ocean B. decision . C. cushion D. patient 3. A. though B. laugh . C...
 11. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 01

  Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronouced differently from that of the others in each group. 1. A- thank B. than C. month D. youth 2. A- advantage B. adventure C. advertise...
 12. H

  Ngoại ngữ [Tiếng anh 11] Đề thi HK II

  Cùng luyện tập để đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới các em nhé. >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: [Vật lí 11] Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II [Toán 11] Đề thi cuối HK II [Hóa 11] Đề cương ôn tập học kỳ...
Top Bottom