bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  1. hongtham002

    Hóa Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

    nguyên tố X thuộc nhóm VIA, Nguyên tử của nó có tổng số hạt p,n,e là 24 a, xác định nguyên tố X, viết cấu hình electron nguyên tử của X b, Y là nguyên tố mà nguyên tử của nó kém nguyên tử X 2 proton. Xác định Y c, X và Y kết hợp với nhau tạo ra hợp chất Z. Trong đó X chiếm 4 phần và Y...
Top Bottom