Recent Content by Nguyễn Minh Sơn

  1. Nguyễn Minh Sơn

    Toán 10 Đường đẳng giác

    Trên dây AC của đường tròn (O) ta lấy điểm B. Vẽ các đường tròn đường kính AB và BC. Đường tròn đường kính AB cắt (O) lần thứ hai tại D. Đường tròn đường kính BC cắt (O) lần thứ hai tại E. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và BC, P=AD ∩ CE, Q = ID ∩ JE. Chứng minh rằng PQ đi qua trung...
Top Bottom