Recent Content by mdkykq92@gmail.com

  1. M

    Toán Tọa độ không gian

    viết pt mặt cầu đi qua 3 điểm A(2,2,1); B(3,2,3); C(-3,1,6) và có bán kính R=(căn155)/2.
Top Bottom