Recent Content by manh550

 1. manh550

  Toán Bất Đẳng Thức

  1. Cho x,y,z thuộc đoạn [0;1]. CMR: \frac{x}{1+x^2}+\frac{y}{1+y^2}+\frac{z}{1+z^2}\leq 2 2.Cho 3 số dương a,b,c. CMR: \frac{1}{a^2+bc}+\frac{1}{b^2+ac}+\frac{1}{c^2+ab}\leq \frac{a+b+c}{2abc} 3.Cho a,b,c >0. CMR: \sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{c+a}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq 2
 2. manh550

  Toán [Toán 9] Hình học

  a^2+b^2 \geq a+b- \frac{1}{2} <=> a^2-a+\frac{1}{4}+b^2-b+\frac{1}{4}\geq 0 <=> (a-\frac{1}{2})^2 + (b-\frac{1}{2})^2 \geq 0 (luôn đúng) Lưu ý : Không SPAM nha bạn :| .
 3. manh550

  sao e ko on fb

  sao e ko on fb
Top Bottom