vật lí 8

han.0282710@gmail.com

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2017
58
4
26

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
21
[tex]p=\frac{F}{S}=\frac{P}{S}\Rightarrow P=p.S\Rightarrow m=\frac{P}{10}=\frac{pS}{10}=\frac{1600.60.10^{-2}}{10}=...[/tex]
 
Top Bottom