English THCS Tuyển sinh vào 10

nguyenhonggiasinh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười hai 2018
76
37
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the best option to complete each of the following sentences.
1.When she__________home, her husband__________after the children last night.
A.came/looked B.was coming/ looked
C.came/was looking D.was coming/ was looking
2.His lecture was so________that nobody wanted to listen to it.
A.boring B.bore C.boringly D.bored
3. When I got to the station, my pen pal ……………………. for me.
A. had waited B. was waiting C. were waiting D. waited
4. My mother can’t stand …………………….me at home all day.
A. to see B. see C. being seen D. seeing
5. Please _________ your seatbelt. The plane is taking off.
A. fast B. fasten C. fastly D. faster
6. John is studying hard. He doesn’t want to fail the next exam.
A. John is studying hard in order not to fail the next exam.
B. John is studying hard in order that he not fail the next exam.
C. John is studying hard so as to fail the next exam.
D. John is studying hard in order to not to fail the next exam.
7. We wanted to stop ____some gifts, but we didn’t have enough time.
A. buying B. to buy C. buy D. being bought
8. My son insists on having a package tour to Singapore ____ the high cost.
A. Although B. despite C. Because of D. as
9. In the near future,a teacher will act more like a(n)…………..than a giver of knowledge
A.instructor B. facilitator C.speaker D.listener

Choose the word whose stress pattern is differently from the others.

10.A.damage B.event C.behave D.surprise
11. A. happy B. allow C. career D. trainee
12. A. answer B. listen C. prefer D. happen
13. A. listen B. happen C. begin D. answer

Choose one underlined part that is incorrect in each of the sentences.

14.The number of homeless people in Nepan have increased sharply due to the recent severe earthquake.
A B C D
15.
Many film directions are former actors who desire to expand their experience in the film industry
A B C D
16. What's the most economic way of heating this building?
A B C D
17. Parents' choice for their children's names are based on names of their relatives or ancestors.
A B C D
18. Everyone consider that Daren is one of the most intelligent boys in the science class.
A B C D
19. Earth Day 2021 is an annually event celebrated to support environmental protection
A B C D
20. Every member of the class were invited to the party by the form teacher.
A. member B. were C. to D. the form teacher
21. He was so intelligent a student that he could pass the final exam easy.
A. was B. so intelligent C. could D. easy

(bài tìm lỗi sai này mọi người sửa sai thành đúng luôn giúp mình nha :>
 

ngchau2001

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,066
4,343
679
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Choose the best option to complete each of the following sentences.
1.When she__________home, her husband__________after the children last night.
A.came/looked B.was coming/ looked
C.came/was looking D.was coming/ was looking
Kết hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn: 1 hành động đang diễn ra, 1 hành động khác xen vào
2.His lecture was so________that nobody wanted to listen to it.
A.boring B.bore C.boringly D.bored
Tính từ dùng cho bản chất của sự vật, sự việc
3. When I got to the station, my pen pal ……………………. for me.
A. had waited B. was waiting C. were waiting D. waited
Tương tự câu 1
4. My mother can’t stand …………………….me at home all day.
A. to see B. see C. being seen D. seeing
can't stand + V-ing: không thể chịu được việc gì
5. Please _________ your seatbelt. The plane is taking off.
A. fast B. fasten C. fastly D. faster
Đây là câu mệnh lệnh thì động từ luôn luôn đứng đầu câu
6. John is studying hard. He doesn’t want to fail the next exam.
A. John is studying hard in order not to fail the next exam.
B. John is studying hard in order that he not fail the next exam.
C. John is studying hard so as to fail the next exam.
D. John is studying hard in order to not to fail the next exam.
In order not to + V: để không thế nào = so as not to
In order that + S + V (có chia theo thì): để ai đó thế nào

7. We wanted to stop ____some gifts, but we didn’t have enough time.
A. buying B. to buy C. buy D. being bought
stop + to-V: dừng lại để làm gì
stop + V-ing: dừng hẳn việc gì

8. My son insists on having a package tour to Singapore ____ the high cost.
A. Although B. despite C. Because of D. as
insist on + V-ing: khăng khăng làm gì
câu này có 2 vế trái ngược nhau
Although + S + V: mặc dù
Despite + N/ N.P/ V-ing: Mặc dù
Because of + N/ N.P/ V-ing: bởi vì
As + S + V: bởi vì

9. In the near future,a teacher will act more like a(n)…………..than a giver of knowledge
A.instructor B. facilitator C.speaker D.listener
vị trí này cần điền từ có nghĩa "người hướng dẫn"

Choose the word whose stress pattern is differently from the others.

10.A.damage B.event C.behave D.surprise
11. A. happy B. allow C. career D. trainee
12. A. answer B. listen C. prefer D. happen
13. A. listen B. happen C. begin D. answer
Bài này em có thể áp dụng quy tắc sau:
- Danh từ, tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm 1
- Động từ 2 âm tiết -> trọng âm 2
- Âm /
ə/ không bao giờ có trọng âm
- Trọng âm rơi vào đuôi "ee" với những từ có đuôi này

Choose one underlined part that is incorrect in each of the sentences.
14.The number of homeless people in Nepan have increased sharply due to the recent severe earthquake.
The number of + N (số nhiều) + V (chia theo danh từ số ít)
15.
Many film directions are former actors who desire to expand their experience in the film industry
Vị trí này cần danh từ chỉ người
16. What's the most economic way of heating this building?
Tính từ mang nghĩa "tiết kiệm"
17. Parents' choice for their children's names are based on names of their relatives or ancestors.
phía sau có động từ tobe "are"
18. Everyone consider that Daren is one of the most intelligent boys in the science class.
Đại từ bất định + V (chia theo danh từ số ít)
Một số đại từ bất định: everyone, every + N, someone, anyone...
19. Earth Day 2021 is an annually event celebrated to support environmental protection
vị trí này cần tính từ
20. Every member of the class were invited to the party by the form teacher.
Như câu 18
21. He was so intelligent a student that he could pass the final exam easy.
vị trí này cần trạng từ

Chị đã hướng dẫn rất chi tiết rồi, em hãy tự làm đáp án của mình rồi chị check kết quả nhé <3
Chúc em học tốt! ^^
 
Top Bottom