Tin học Pascal

Nguyễn Duy Mạnh

Học sinh
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
41
7
21
17
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kỳ thi chọn HSG môn Tin ,mỗi học sinh làm 3 bài . Tên học sinh là xâu có không quá 30 kí tự .Yêu cầu:
Nhập từ bàn phím :họ tên , điểm của các bài .
Ghi ra tên nhừng HSG (điểm trung bình >=8.0 và không có môn nào dưới 6.6
 

Ngô Trọng Nhân

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười 2017
22
4
6
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
uses crt;

var tong,i:integer;

b1,b2,b3:array[1..10000] of integer;

tb:array[1..10000] of real;

hs:array[1..10000] of string;

x:byte;

begin

clrscr;

write('Tong so hoc sinh: ');readln(tong);

for i:=1 to tong do

begin

clrscr;

repeat

write('ten hoc sinh thu ',i,' : ');readln(hs);

x:=length(hs);

until x<=30;

write('diem bai 1: ');readln(b1);

write('diem bai 2: ');readln(b2);

write('diem bai 3: ');readln(b3);

if (b1>6.6) then

if (b2>6.6) then

if (b3>6.6) then tb:=(b1+b2+b3)/3;

end;

writeln('********************************');

for i:=1 to tong do

if tb>=8 then writeln(hs);

readln;

end.
 

Ngô Trọng Nhân

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười 2017
22
4
6
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
uses crt;

var tong,i:integer;

b1,b2,b3:array[1..10000] of integer;

tb:array[1..10000] of real;

hs:array[1..10000] of string;

x:byte;

begin

clrscr;

write('Tong so hoc sinh: ');readln(tong);

for i:=1 to tong do

begin

clrscr;

repeat

write('ten hoc sinh thu ',i,' : ');readln(hs);

x:=length(hs);

until x<=30;

write('diem bai 1: ');readln(b1);

write('diem bai 2: ');readln(b2);

write('diem bai 3: ');readln(b3);

if (b1>6.6) then

if (b2>6.6) then

if (b3>6.6) then tb:=(b1+b2+b3)/3;

end;

writeln('********************************');

for i:=1 to tong do

if tb>=8 then writeln(hs);

readln;

end.
Cái trên sai một chút
sửa lại:
uses crt;

var tong,i:integer;

b1,b2,b3:array[1..10000] of integer;

tb:array[1..10000] of real;

hs:array[1..10000] of string;

x:byte;

begin

clrscr;

write('Tong so hoc sinh: ');readln(tong);

for i:=1 to tong do

begin

clrscr;

repeat

write('ten hoc sinh thu ',i,' : ');readln(hs);

x:=length(hs);

until x<=30;

write('diem bai 1: ');readln(b1);

write('diem bai 2: ');readln(b2);

write('diem bai 3: ');readln(b3);

if (b1>6.6) then

if (b2>6.6) then

if (b3>6.6) then tb:=(b1+b2+b3)/3;

end;

writeln('********************************');

for i:=1 to tong do

if tb>=8 then writeln(hs);

readln;

end.
 

Ngô Trọng Nhân

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười 2017
22
4
6
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cái trên sai một chút
sửa lại:
uses crt;

var tong,i:integer;

b1,b2,b3:array[1..10000] of integer;

tb:array[1..10000] of real;

hs:array[1..10000] of string;

x:byte;

begin

clrscr;

write('Tong so hoc sinh: ');readln(tong);

for i:=1 to tong do

begin

clrscr;

repeat

write('ten hoc sinh thu ',i,' : ');readln(hs);

x:=length(hs);

until x<=30;

write('diem bai 1: ');readln(b1);

write('diem bai 2: ');readln(b2);

write('diem bai 3: ');readln(b3);

if (b1>6.6) then

if (b2>6.6) then

if (b3>6.6) then tb:=(b1+b2+b3)/3;

end;

writeln('********************************');

for i:=1 to tong do

if tb>=8 then writeln(hs);

readln;

end.
Xin lỗi
máy có vấn đề nên làm lại
uses crt;

var tong,i:integer;

b1,b2,b3:array[1..10000] of integer;

tb:array[1..10000] of real;

hs:array[1..10000] of string;

x:byte;

begin

clrscr;

write('Tong so hoc sinh: ');readln(tong);

for i:=1 to tong do

begin

clrscr;

repeat

write('ten hoc sinh thu ',i,' : ');readln(hs);

x:=length(hs);

until x<=30;

write('diem bai 1: ');readln(b1);

write('diem bai 2: ');readln(b2);

write('diem bai 3: ');readln(b3);

if (b1>6.6) then

if (b2>6.6) then

if (b3>6.6) then tb:=(b1+b2+b3)/3;

end;

writeln('********************************');

for i:=1 to tong do

if tb>=8 then writeln(hs);

readln;

end.
 
Top Bottom