Toán 6 Tìm x

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
(x+3) nhân (7-x) lớn hơn 0.
TÌM X
MỌI NGƯỜI GIÚP MIK VỚI
[tex](x+3).(7-x)>0[/tex]
=> x+3 > 0 và 7-x > 0 hoặc x +3 < 0 và 7-x <0
=> [tex]x>-3[/tex] và [tex]x<7[/tex] ( thỏa mãn ) hoặc [tex]x<-3[/tex] và [tex]x>7[/tex] ( vô lý )
=> [tex]-3<x<7[/tex]
Vậy [tex]-3<x<7[/tex]
 
Top Bottom