tiếng anh trắc nghiệm 6

hoangngocminh1905@gmail.com

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tư 2020
51
16
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

0 Her boyfriend…..... in this city before.
A. has been B. have been C. was D. is.
1 They have a lot of sweets, fruits and drinks in their room now........... a party tonight?
A. Do they have B. Did they have C. Are they going to have D. They have
2 Elena wears very.......... clothes.
A. stylish B. stylishly C. stylisher D. stylishest
3 My brother is....... at Maths in his class.
A. the good B. the best C. the goodest D. the well
4 Her father plays soccer very………….
A. good B. gooder C. well D. best
5 How long............... married?
A. have you been B. are you C. have you D. been
6 She often helps her mum.............. the washing-up.
A. make B. do C. look D. give
7 What do you do.......... the weekend?.
A. at B. in C. up D. Ø
8 Once upon a time, they lived.......... ever after.
A. happy B. happiness C. happily D. unhappiness
9 Please shut the gate. The dogs......... away.
A. run B. is running C. are running D. runs
10 It is........... to watch the cartoon films.
A. interest B. interested C. interestingly D. interesting
11 Mary was really............. by the beauty of Ha Noi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
12 They suggest................. off all the lights before leaving the room.
A. turn B. turning C. to turn D. turned
13 She lives with her parents….............. Ho Chi Minh City.
A. in B. on C. at D. for
14 Nam................ go fishing with his uncle when he lived in the countryside.
A. was used to B. is used to C. got used to D. used to
15 This is the painting .... was stolen in 2004.
A. what B. who C. where D. which
16 The teacher told me .... worry about my exam results.
A. not to B. not C. don‟t D. don‟t to
17 The teacher told me .... .
A. to relax B. relaxing C. relax D. relaxed
18 .... anything about astronomy?
A. Do you know B. Are you know C. Have you know D. Do you knowing

clip_image001.gif

19 Napoleon Bonaparte .... in Corsica.
A. was born B. is born C. born D. to be born
20 I.... Portuguese because I lived in Brazil for ten years.
A. understand B.‟m understanding C. to understand D. „ll understand
21 She can‟t run in the race because she ....... her leg.
A. broke B. has broken C. breaks D. is breaking
22 They arrived after the party .... .
A. finished B. had finished C. was finished D. finish
23 John .... a brown jacket when I saw him.
A. wore B. was wearing C. has worn D. wears
24 William Shakespeare .... in this house when he was a child.
A. had lived B. used to live C. would live D. lives
25 The film was awful and we were very .... .
A. bored B. boring C. bore D. boredom
26 Are you three boys .... in the back of the car?
A. comfort B. comfortable C. comforted D. comforting
27 Have you .... finished your assignment?
A. complete B. completed C. full D. completely
28 I couldn‟t take any pictures because I.... my camera at home.
A .‟d left B. ‟m leaving C. to leave D. ‟ve left
29 When I got home I saw that my brother .... all the chocolates! The box was empty!
A. had eaten B. has eaten C. ate D. eats
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,222
331
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
0 Her boyfriend…..... in this city before.
A. has been B. have been C. was D. is.
1 They have a lot of sweets, fruits and drinks in their room now........... a party tonight?
A. Do they have B. Did they have C. Are they going to have D. They have
2 Elena wears very.......... clothes.
A. stylish B. stylishly C. stylisher D. stylishest
3 My brother is....... at Maths in his class.
A. the good B. the best C. the goodest D. the well
4 Her father plays soccer very………….
A. good B. gooder C. well D. best
5 How long............... married?
A. have you been B. are you C. have you D. been
6 She often helps her mum.............. the washing-up.
A. make B. do C. look D. give
7 What do you do.......... the weekend?.
A. at B. in C. up D. Ø
8 Once upon a time, they lived.......... ever after.
A. happy B. happiness C. happily D. unhappiness
9 Please shut the gate. The dogs......... away.
A. run B. is running C. are running D. runs
10 It is........... to watch the cartoon films.
A. interest B. interested C. interestingly D. interesting
11 Mary was really............. by the beauty of Ha Noi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
12
They suggest................. off all the lights before leaving the room.
A. turn B. turning C. to turn D. turned
13 She lives with her parents….............. Ho Chi Minh City.
A. in B. on C. at D. for
14 Nam................ go fishing with his uncle when he lived in the countryside.
A. was used to B. is used to C. got used to D. used to
15
This is the painting .... was stolen in 2004.
A. what B. who C. where D. which
16
The teacher told me .... worry about my exam results.
A. not to B. not C. don‟t D. don‟t to
17 The teacher told me .... .
A. to relax B. relaxing C. relax D. relaxed
18 .... anything about astronomy?
A. Do you know B. Are you know C. Have you know D. Do you knowing

clip_image001.gif

19 Napoleon Bonaparte .... in Corsica.
A. was born B. is born C. born D. to be born
20 I.... Portuguese because I lived in Brazil for ten years.
A. understand B.‟m understanding C. to understand D. „ll understand
21 She can‟t run in the race because she ....... her leg.
A. broke B. has broken C. breaks D. is breaking
22 They arrived after the party .... .
A. finished B. had finished C. was finished D. finish
23 John .... a brown jacket when I saw him.
A. wore B. was wearing C. has worn D. wears
24 William Shakespeare .... in this house when he was a child.
A. had lived B. used to live C. would live D. lives
25 The film was awful and we were very .... .
A. bored B. boring C. bore D. boredom
26 Are you three boys .... in the back of the car?
A. comfort B. comfortable C. comforted D. comforting
27 Have you .... finished your assignment?
A. complete B. completed C. full D. completely
28
I couldn‟t take any pictures because I.... my camera at home.
A .‟d left B. ‟m leaving C. to leave D. ‟ve left
29
When I got home I saw that my brother .... all the chocolates! The box was empty!
A. had eaten B. has eaten C. ate D. eats

Có thể có vài câu sai nha bạn!
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,146
176
18
Thái Bình
THCS
10 It is........... to watch the cartoon films.
A. interest B. interested C. interestingly D. interesting
interesting nha
26 Are you three boys .... in the back of the car?
A. comfort B. comfortable C. comforted D. comforting
cái này phải dùng hiện tại phân từ
comforting
28 I couldn‟t take any pictures because I.... my camera at home.
A .‟d left B. ‟m leaving C. to leave D. ‟ve left
theo mình là câu A 'd left là viết tắt của had left
còn lại thì mình đồng ý với bạn
 

Trịnh Phú Quỳnh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
108
165
21
17
Hải Dương
Trường THCS Lê Thanh Nghị
  • Like
Reactions: ngochaad

tiểu lão thử

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2019
106
44
21
Thái Bình
trung học cs nam hải
Mình nghĩ câu này chỉ là QKĐ thôi

Mình nghĩ câu này là B. Dịch là: Ba cậu bé có đang thoải mái... không?
mk thấy câu 0 vs câu 26 bn góp ý sai r
0. has been (vì before là phó từ thường đi vs thì hiện tại đơn, dịch là trc đây bn trai của cô ấy từng sống ở thành phố này, ago ms là dấu hiệu của QKĐ nha bn)
26. comforted (vì cái này là thể bị động, nếu bn k biết có thể lên gg tra)
 
Top Bottom