Ngoại ngữ Tiếng anh 7

Trần Uyển Nhi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng năm 2016
424
976
214
Hà Tĩnh
C
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.Choose the work which has the underlined part pronounced differently from the others.
1. A. Few B. New C. Sew D. Nephew
2. A. Closed B. Practised
C. Asked D. Stopped
3. A. Gift B. My
C. Arrive D. Tired
4. A. Tables B. Noses
C. Boxes D. Changes
5. A. Son B. Suger
C. Soup D. Sing
 
Top Bottom