Sử 11 Sự ra đời của Liên Xô

anhvh0809

Học sinh mới
10 Tháng sáu 2024
4
0
1
19
Hà Nội
Bạn tham khảo thử nha
1. Nhu cầu lịch sử:
  • Cuộc khủng hoảng sâu sắc của chế độ Nga hoàng: Sa hoàng cai trị độc đoán, bóc lột nhân dân, dẫn đến bất mãn xã hội, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Chiến tranh thế giới thứ nhất càng làm tình hình thêm tồi tệ.
  • Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội: Cả lý luận và phong trào công nhân đều phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự ra đời của nhà nước kiểu mới.
2. Vai trò của Cách mạng tháng Mười Nga:
  • Lật đổ chế độ Nga hoàng: Cách mạng tháng Mười Nga do Đảng Bolshevik lãnh đạo đã chấm dứt chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho nước Nga.
  • Thành lập nhà nước Xô viết: Nhà nước Xô viết là hình thức nhà nước mới, do giai cấp lao động nắm quyền, thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
3. Tính tất yếu:
  • Sự ra đời của nhà nước Liên Xô là kết quả tất yếu của quá trình phát triển lịch sử nước Nga.
  • Nó đáp ứng nhu cầu cấp bách của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong việc giải phóng bản thân khỏi ách áp bức, bóc lột.
  • Mở ra con đường mới cho sự phát triển của xã hội Nga và ảnh hưởng to lớn đến phong trào cách mạng thế giới.
 
Top Bottom