Ngoại ngữ Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning remains the same

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man
@ngchau2001 @tienganh220403@gmail.com @Hiền Còi @Vi Nguyen @joon_young#1 @one_day @Narumi04 @TajSaker
 
  • Like
Reactions: reputation

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
19
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not used to sleeping in the afternoon
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises weren't finished on time
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless we do you homework, our teacher will get angry with us
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play table tennis better than he does (now)
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped seeing each other a long time ago
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested checking everything once more
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked him not to walk in the sun without his hat
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't intended to have a vacation so far this year
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man that he had to give my cell phone back to me
:D
Ý, sửa lại nè: 5. seeing one another chứ nhỉ :p.
 
Last edited:

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
21
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not used to sleeping in the afternoon.
be / get used to V-ing: thói quen ở hiện tại
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises weren't finished on time.
Câu bị động ở thì QKĐ
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless we do our h.w well, the teacher will get angry with us.
Câu ĐK loại 1; Unless = If ... not...
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play table tennis better than he does now.

used to-V: thói quen ở quá khứ
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped seeing each other a long time ago.
each other = one another => dùng cái nào cũng được @joon_young#1
stop
doing sth to do sth: dừng hẳn việc gì để lằm việc gì
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested checking everything once more.
suggest + V-ing: gợi ý làm gì
= suggest + that + S + (should) V(inf.)

7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked him not to walk in the sun without his hat
câu tường thuật: asked / told sb (not) to do sth
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"

What/ How about + V-ing: gợi ý làm gì
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't intended to have a vacation so far this year.
intend + to-V: có ý định làm gì
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man to give my cell phone back to me // that he had to/ must give my cell phone back to me
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,028
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not in habit of sleeping in the afternoon
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises weren't finished on time
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless we do you homework, our teacher will get angry with us
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play table tennis better than he does now
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped seeing one other a long time ago
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested checking everything once more
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked him not to walk in the sun without his hat
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't intended to have a vacation so far this year
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man that he had to give my cell phone back to me
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. I'm not used to sleeping in the afternoon.
2. Their exercises weren't finished on time.
3. Unless we do you homework, our teacher will get angry with us.
4. Jack used to play table tennis better than he does .
5. We stopped seeing one another
6. The policeman suggested checking everything once more.
7. His mother asked him not to walk in the sun without his hat.
8. Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"
9. We haven't intended to have a vacation so far this year.
10.I said to the man that he had to give my cell phone back to me.
 

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
21
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man
@ngchau2001 @tienganh220403@gmail.com @Hiền Còi @Vi Nguyen @joon_young#1 @one_day @Narumi04 @TajSaker
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not used to sleeping in the afternoon.
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises weren't finished on time.
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless we do you homework, our teacher will get angry with us.
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play table tennis better than he does .
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped seeing one another
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested checking everything once more.
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked him not to walk in the sun without his hat.
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't intended to have a vacation so far this year.
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man that he had to give my cell phone back to me.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,748
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
=> I'm not
2. Nobody finished their exercises on time.
=> Their exercises
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
=> Unless
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
=> Jack used to play
5. We haven't seen one another for a long time.
=> We stopped
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
=> The policeman suggested
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
=> His mother asked
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
=> Mai said: "How about
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
=> We haven't
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
=> I said to the man
@ngchau2001 @tienganh220403@gmail.com @Hiền Còi @Vi Nguyen @joon_young#1 @one_day @Narumi04 @TajSaker

1. It is not habit of mine to sleep in the afternoon.
→ I'm not used to sleeping in the afternoon.
2. Nobody finished their exercises on time.
→ Their exercises weren't finished on time.
3. We must do our homework well or the teacher will get angry with us.
→ Unless we do you homework, our teacher will get angry with us.
4. Jack doesn't play table tennis as well as he used to.
→ Jack used to play table tennis better than he does .
5. We haven't seen one another for a long time.
→ We stopped seeing one another
6. "Let's check everything once more", said the policeman.
→ The policeman suggested checking everything once more.
7. "Don't walk in the sun without your hat", his mother said.
→ His mother asked him not to walk in the sun without his hat.
8. Mai said: "Why don't you go to the library to borrow the book?"
→ Mai said: "How about going to the library to borrow the book?"
9. We haven't had any intention of having a vacation so far this year.
→ We haven't intended to have a vacation so far this year.
10. I said to the man: "You must give my cell phone back to me"
→ I said to the man that he had to give my cell phone back to me.
 
Top Bottom