Nhìn Hình Đoán Nhân Vật...!

L

longriver

... Đã nói là Toppic này tạm nghỉ để phuc vụ Toppic " Đuổi Hình Bắt Chữ " mà... bà kon chịu khó đợi cho đến khi " Đuổi Hình Bắt Chữ " Kết thúc, toppic này sẽ tiếp tục hoạt động... trong lúc chờ đợi, bà kon qua toppic ĐHBC tham gia ...^^
 
L

longriver

... hix... Long đã thông báo từ trước roài mà.... toppic này tạm ngừng hoạt động ^^ ...!!!
 
Top Bottom