Sinh Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2(7/4/2012) của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ

A

aotrangyk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực [tex]X^AY[/tex] và con cái [tex]X^AX^A[/tex] đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1

Câu 2: Ở người tính trạng hói đầu.Gen B quy định hói đầu,alen b quy định kiểu hình bình thường.Kiểu gen Bb quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ.Trong một quần thể cân bằng di truyền,trung bình cứ 1000 người thì có 100 người bị hói.Cấu trúc di truyền của quần thể là :

A. 0,81 BB : 0,18Bb : 0,01aa

B. 0,0025 BB : 0,0975 Bb : 0,9 bb

C. 0,01BB : 0,18 Bb : 0,81 bb

D.0,9 BB : 0,0975Bb : 0,0025 bb

Câu 3 : Ở một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định .Quần thể đang cân bằng di truyền ,trong đó tính trạng màu lông nâu do alen lặn quy định được tìm thấy ở 40% con đực và 16 % con cái.Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử so với tổng số cá thể trong quần thể là :

A. 48%

B.2,4%

C.4,8%

D.24%

Câu 4 :Ở một loài thực vật, alen A : thâ cao là trội hoàn toàn so với alen a: thân thấp , alen D : hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d , alen B : lá nguyên trội hoàn toàn so với alen b : lá chẻ.Ba cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường.Lai phân tích cây dị hợp tử cả về 3 cặp gen.kết quả thu được: 148 cây cao,lá nguyên hoa đỏ :67 cây cao lá nguyên hoa trắng : 63 cây thấp lá chẻ hoa đỏ : 4 cây thấp lá nguyên hoa trắng : 142 cây thấp lá chẻ hoa trắng : 36 cây cao lá chẻ hoa trắng : 34 cây thấp lá nguyên hoa đỏ. Khoảng cách giữa các gen này là :

A. AB=16 cM ;BD = 24 cM

B.AB= 24 cM ; BD = 16 cM

C.AB= 28 cM ; BD= 16 cM

D.AB = 16 cM ; BD = 28 cM

Câu 5 :Người ta sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn NST để làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.Các dòng côn trùng đột biến này

A. Có khả năng lây bệnh cho các cá thể khác trong quần thể

B.Có sức sống bình thường nhưng bị mất hoạc giảm đáng kể khả năng sinh sản

C.Có sức sống và khả năng sinh sản bình thường

D.Có khả năng sinh sản bình thường nhưng sức sống yếu

Câu 6 : Cho một số yếu tố sau đây :1.tâm động ; 2. đường pentozo ; 3.axit amin ; 4.tâm mút NST ; 5.khung đường - phoootphat của ADN ; 6.Thành phần nucleotit ; 7.Nucleoxom; 8. hình dạng NST.
Nhiễm sắc thể điển hình của sinh vật nhân thực khác với NST điển hình của sinh vật nhân sơ ở những yếu tố :

A.4;5;6;7

B.3;4;5;6

C.1;4;7;8

D.2;4;7;8

Câu 7 hân tử mARN trường thành dài 0,3162 mcromet có tỉ lệ các loại nucleotit A: U : G : X = 4 : 2 : 3 : 1 và mã kết thúc là UGA.Nếu xem mã kết thúc cũng là một bộ ba mã hóa thì số nucleotit A,U,G,X mỗi loại môi trường cần cung cấp cho các đối mã của tARN khi tổng hợp một chuỗi polipeptit lần lượt là :

A. 372,186, 279 , 93

B. 371 ,185 ,278, 92

C. 92,185,278,371

D.186 , 372 , 93, 279

Câu 8 : Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về chu trình Nito :

A.Các loài vi khuẩncosos định Nito có vai trò rất quan trọng vì chúng có khả năng chuyển hóa nito phân thử thành amon cung cấp cho thực vật

B. Nito đi vào quần xã dưới dạng Nitrat và amona

C.Nito được trả lại môi trường vô cơ nhờ hoạt động chủ yếu của vi khuẩn phản nitrat hóa

D.Thực vật là nhóm sinh vật có khả năng chuyển hóa nitrat thành amon

Câu 9 :Nếu một tế bào đang bắt đầu đi vào quá trình phân chia nguyên phân được xử lí với consixin , là một chất gây đột biến đa bội qua ức chế sự hình thành thoi vô sắc ,quá trình nguyên phân bình thường sẽ dừng lại ở giai đoạn nào :

A.Kì cuối

B.Kì giữ

C.Kì sau

D.Kì đầu

Câu 10 :Quy trình chuyển gen sản sinh protein của sữa người vào cừa tạo ra cừu chuyển gen gồm các bước :

1. Tạo vecto chứa gen người và chuyển gen vào tế bào xôma cừu
2.Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen
3.Nuôi cấy tế bào xoma của cừu trong môi trường nhân tạo
4.Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã bị mất nhân tạo tế bào chuyển nhân
5.Chuyển phôi được phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để phôi phát triển thành cơ thể.
Thứ tự các bước tiến hành là:

A.3;2;1;4;5

B.1;2;3;4;5

C.5;4;3;2;1

D.3;1;4;5;2
 
Last edited by a moderator:
S

so_0

Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực [tex]X^AY[/tex] và con cái [tex]X^AX^A[/tex] đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1

Câu 2: Ở người tính trạng hói đầu.Gen B quy định hói đầu,alen b quy định kiểu hình bình thường.Kiểu gen Bb quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ.Trong một quần thể cân bằng di truyền,trung bình cứ 10000 sai đề thì phải người thì có 100 người bị hói.Cấu trúc di truyền của quần thể là :

A. 0,81 BB : 0,18Bb : 0,01aa

B. 0,0025 BB : 0,0975 Bb : 0,9 bb

C. 0,01BB : 0,18 Bb : 0,81 bb

D.0,9 BB : 0,0975Bb : 0,0025 bb

Câu 3 : Ở một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định .Quần thể đang cân bằng di truyền ,trong đó tính trạng màu lông nâu do alen lặn quy định được tìm thấy ở 40% con đực và 16 % con cái.Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử so với tổng số cá thể trong quần thể là :

A. 48%

B.2,4%

C.4,8%

D.24%

Câu 5 :Người ta sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn NST để làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.Các dòng côn trùng đột biến này

A. Có khả năng lây bệnh cho các cá thể khác trong quần thể

B.Có sức sống bình thường nhưng bị mất hoạc giảm đáng kể khả năng sinh sản

C.Có sức sống và khả năng sinh sản bình thường

D.Có khả năng sinh sản bình thường nhưng sức sống yếu
............................................................................
 
B

boyptlangthangtimbenthanhcong

Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực [tex]X^AY[/tex] và con cái [tex]X^AX^A[/tex] đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1

Câu này mình nghĩ là đáp án A.
Lai giữa con cái có màu với con đực cánh bình thường có kiểu gen: [TEX]X^AX^-[/TEX] [TEX]X^aY[/TEX]
Do [TEX]X^AY,X^AX^A[/TEX] gây chết nên con mẹ không thể là: [TEX]X^AX^A[/TEX] do tạo ra F1 \Rightarrow100% đực là [TEX]X^AY [/TEX](chết ngay) \RightarrowVậy con cái là: [TEX]X^AX^a[/TEX].
\Rightarrow P[TEX]:X^AX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX] \RightarrowF1: [TEX]X^AX^a,X^aX^a,X^aY[/TEX]
Vậy có 2 phép lai ở F1 sau đó cộng lại
Phép lai 1: [TEX]X^AX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
Phép lai 1: [TEX]X^aX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
Cộng tỉ lệ 2 phép lai đc 1: 3 :3 :1
Các bạn cho ý kiến
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: tieuanh05102411

tieuanh05102411

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
1
0
1
Câu này mình nghĩ là đáp án A.
Lai giữa con cái có màu với con đực cánh bình thường có kiểu gen: [TEX]X^AX^-[/TEX] [TEX]X^aY[/TEX]
Do [TEX]X^AY,X^AX^A[/TEX] gây chết nên con mẹ không thể là: [TEX]X^AX^A[/TEX] do tạo ra F1 \Rightarrow100% đực là [TEX]X^AY [/TEX](chết ngay) \RightarrowVậy con cái là: [TEX]X^AX^a[/TEX].
\Rightarrow P[TEX]:X^AX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX] \RightarrowF1: [TEX]X^AX^a,X^aX^a,X^aY[/TEX]
Vậy có 2 phép lai ở F1 sau đó cộng lại
Phép lai 1: [TEX]X^AX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
Phép lai 1: [TEX]X^aX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
Cộng tỉ lệ 2 phép lai đc 1: 3 :3 :1
Các bạn cho ý kiến

bạn ơi cho mình hỏi tại sao Cộng tỉ lệ 2 phép lai đc 1: 3 :3 :1.
 

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
Hello chào cậu nhen, chắc cậu đang nhầm lẫn ở tỉ lệ của phép lai sau nên mới cộng không ra đó.
Tồn tại 2 phép lai:
Phép lai 1: [TEX]X^AX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
=> Kết quả: $ 1X^AX^a $ : $ 1X^AY $ : $ 1X^aX^a $ : $ 1X^aY $ .

Phép lai 2: [TEX]X^aX^a[/TEX] x [TEX]X^aY[/TEX]
=> Kết quả: $ 2X^aX^a $ : $ 2X^aY $ .

Cộng kết quả lại: $ 1X^AX^a $ :$ 3X^aX^a $ : $ 3X^aY $ : $ 1X^AY $.

Cậu tham khảo nhé :>
 
  • Like
Reactions: vangiang124
Top Bottom