Toán [Lớp 8] Bài tập

Phan Minh Tâm

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười 2017
242
114
94
Nghệ An
Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.của tứ giác ABCD.
Xét[tex]\Delta AOB[/tex] có AB <OA+OB
Xét [tex]\Delta[/tex]DOC có DC< OD+OC
=> AB+DC<OA+OB+OD+OC (1)
Lại có: P[tex]\Delta[/tex]ABD[tex]\leq[/tex]P[tex]\Delta[/tex]ADC
=>AB+BD+AD[tex]\leq[/tex]AC+CD+AD
=>AB+BD[tex]\leq[/tex]AC+BD
=>AB-CD[tex]\leq[/tex]AC-BD (2)
Cộng (1) và (2) =>2AB<2AC
=> AB<AC
 
Top Bottom