Vật lí [Lớp 11] Bài tập

Trung Lê Tuấn Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng chín 2015
406
864
254
20
Lớp 10B1-THPT Kim Sơn A
Giải hộ mình phần bài tập này
Câu 4 :
[tex]E_{1}=\frac{k.q_{1}}{AM^{2}}=13500(V/m)[/tex]
[tex]E_{2}=\frac{k.q_{2}}{BM^{2}}=18000(V/m)[/tex]
[tex]E=\left | E_{1}-E_{2} \right |=4500(V/m)[/tex]
Câu 5 :
[tex]W=Pt=75\times 1800=135000(J)=0.0375(kWh)[/tex]
Câu 6 : [tex]E_{b}=6(V); r_{b}=2 (\Omega )[/tex]
[tex]R_{m}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=2(\Omega )[/tex]
[tex]I_{m}=\frac{E_{b}}{R_{m}+r_{b}}=2(A)[/tex]
[tex]U_{1}=U_{2}=U_{m}=E_{b}-I_{m}r_{b}=4(V)[/tex]
[tex]I_{1}=\frac{U_{1}}{R_{1}}=\frac{4}{3}(A)[/tex]
[tex]I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{2}{3}(A)[/tex]
 
Last edited:
Top Bottom