Toán 8 giải phương trình

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
911
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
[tex]( x - \frac{3}{2})^{2} - \frac{5}{4}[/tex] = 0
<=> [tex](x-\frac{3}{2})^{2} = \frac{5}{4}[/tex]
< => [tex](x-\frac{3}{2})^{2} = (\frac{\sqrt{5}}{2})^{2}[/tex]
< => [tex]x - \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
< => x = [tex]\frac{3+\sqrt{5}}{2}[/tex]
 
Top Bottom