Toán giải phương trình

minhnguyetnguyen16@yahoo.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng ba 2017
1
0
1
a)<=> /x-2/ = /x-1/ - 1
+) x<1 => 2-x=1-x-1 => x rỗng
+) 1<x<2 => 2-x =x-1-1=>x=2
+)2<x => x-2=x-1-1 => x thuộc r sao cho x khác 2 và x khác -1

pt <=> (3x-7)(3x-6)^2*(3x-5)=72
đặt 3x-6=t => t^2*(t-1)(t+1) =72
<=> t^2(t^2-1)=72
=> t=+-3 => x=3 hoặc x=1
 
Last edited by a moderator:

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
[tex]a) \frac{\left | x-2 \right |}{\left | x-1 \right |-1} = 1 b)\left ( 3x-7 \right )\left ( x-2 \right )^{2}(3x-5) = 8[/tex]
b,
[tex](3x-7)(x-2)^{2}(3x-5)=8\Leftrightarrow (9x^{2}-36x+35)(x^{2}-4x+4)=8[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 9x^{4}-72x^{3}+215x^{2}-284x+132=0\Leftrightarrow (x-1)(x-3)(9x^{2}-36x+44)=0[/tex]
Giải pt tìm được x=1 hoặc x=3
 
Top Bottom