Vật lí định luật cu lông và tương tác của nhiều điện tích

A

anh_thunder

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. trong chân không cho hai điện tích q1= q2= 10^-7 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm . Tại C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 5cm người ta đặt điện tích q0= 10^-7 . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0?
2.ba quả cầu nho mang điện tích q1= 6.10^-7 , q2=-4.10^-8 , q3= 5.10^-8 theo thứ tự trên một đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất có điện môi = 81 . Khoảng cách giữa chúng là r 12 = 40cm , r 23= 60cm . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi quả cầu
3. người ta đặt 3 điện tích q1=8.10^-9 , q2=q3=-8.10^-9 tại ba đỉnh của một tam giá đều cạnh 6cm trong không khí . Xác định lực tương tác lên điện tích q0= 6.10^-9 C đặt ở tâm O của tam giác
4. cho 2 điện tích điện +q đặt tại đỉnh A,D và hai điện tích -q đặt tại 2 đỉnh B,C của một hình vuông ABCD cạnh a , trong chân không . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích đặt tại D?
 
T

thuong0504

1. trong chân không cho hai điện tích q1= q2= 10^-7 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm . Tại C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 5cm người ta đặt điện tích q0= 10^-7 . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0?

Các điện tích đều mang điện tích dương, chúng đẩy nhau

Xác định: $F_{13}=\frac{k.q_1.q_3}{r'^2}$

$F_{23}=\frac{k.q_2.q_3}{r'^2}$

Vẽ hình xác định chiều $F_{hl}$, $F_{13}$ và $F_{23}$ ngược chiều. Khi đó:

$F_{hl}=|F_{13}-F_{23}|$

2.ba quả cầu nho mang điện tích q1= 6.10^-7 , q2=-4.10^-8 , q3= 5.10^-8 theo thứ tự trên một đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất có điện môi = 81 . Khoảng cách giữa chúng là r 12 = 40cm , r 23= 60cm . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi quả cầu

Tương tự như bài 1, nhưng hằng số điện môi là 81.

3. người ta đặt 3 điện tích q1=8.10^-9 , q2=q3=-8.10^-9 tại ba đỉnh của một tam giá đều cạnh 6cm trong không khí . Xác định lực tương tác lên điện tích q0= 6.10^-9 C đặt ở tâm O của tam giác

Khi $q_0$ đặt ở tâm của tâm giác thì OA=OB=OC=$2\sqrt{3}$

Tìm $F_{10}=\frac{k.q_1.q_0}{r^2}$

Tương tự tìm $F_{20}$ và $F_{30}$. Tổng hợp lực.

Mỗi góc trong tam giác bằng 60* \Rightarrow $F_{hl}$
 
Top Bottom