$\color{Red}{\bigstar\fbox{ĐỊA LÍ} \text{ Ống nhòm HM }\fbox{Chung Kết}\bigstar }$

T

thuong0504

Thi chổ nào mà cứ hết pic này đến pic khác thế?

Thi nhiều ngày cũng mệt rồi, bây giờ còn thi nhiều nơi nữa .....................
 
Top Bottom