English THPT Chọn đáp án đúng

thec6082@gmail.com

Học sinh
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
88
67
21
47
Bắc Ninh
Trường thpt Tiên Du số 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. He crept in _______ his parents should wake up.
A. lest B. otherwise C. whereby D. unless
2. They live about _______ from here.
A. an hour of drive B. a drive hour C. a drive of an hour D. an hour's drive
3. Did you really understand all _______ he said?
A what B. when C. that D. which
4. Do you have any figures showing the _______ of left-handedness is in the general population?
A. occurrence B. incidence C. accidence D. persistence
5. I'm looking forward to meeting your new boss — you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling B. shouting C. singing D. crying
6. If you can win his attention _______ for you.
A. the so much better B. the better so much C. so much the better D. so the much better
7. Please come and see me _______ day you like.
A. every B. all C. any D. some
8. No offence intended _______ I think you haven't understood the problem correctly.
A. when B. as C. if D. but
9. Try as I _______ , I couldn't turn the key.
A. might B. should C. could D. would
10. When I first came to Britain it took me a long time to _______ on the left.
A. be used to driving B. get used to driving C. get used to drive D. be used to drive
 

Minh Tín

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,209
687
141
1. He crept in _______ his parents should wake up.
A. lest B. otherwise C. whereby D. unless
2. They live about _______ from here.
A. an hour of drive B. a drive hour C. a drive of an hour D. an hour's drive
3. Did you really understand all _______ he said?
A what B. when C. that D. which
4. Do you have any figures showing the _______ of left-handedness is in the general population?
A. occurrence B. incidence C. accidence D. persistence
5. I'm looking forward to meeting your new boss — you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling B. shouting C. singing D. crying
6. If you can win his attention _______ for you.
A. the so much better B. the better so much C. so much the better D. so the much better
7. Please come and see me _______ day you like.
A. every B. all C. any D. some
8. No offence intended _______ I think you haven't understood the problem correctly.
A. when B. as C. if D. but
9. Try as I _______ , I couldn't turn the key.
A. might B. should C. could D. would
10. When I first came to Britain it took me a long time to _______ on the left.
A. be used to driving B. get used to driving C. get used to drive D. be used to drive
1B.
Dịch: Anh ấy đi rón rén (=crept in), nếu không thì bố mẹ anh sẽ dậy.
2D.
Ta có cụm từ: an hour's N = takes an hour to do N.
3A
Ta có understand something; nên cụm từ "___ he said" phải là cụm danh từ.
Vì thế phải điền what (= the thing which / that which), vì that/which không có danh từ nào khác để giải thích, và bị thiếu nghĩa.
4B
incidence: một sự việc, hay là mức độ sự việc đó xảy ra/xuất hiện.
Vì thế chọn B do có keyword là figures
5C
sing someone's praise = khen ai đó nức nở.
6C
Ta có cụm từ: so much the better = (thì) càng tốt.
7C
Ta có từ any có nghĩa là bất kì, bất kể.
Khi dịch câu ra "Hãy đến thăm tôi ___ ngày bạn thích", nên chọn từ any là thích hợp nhất
8D
Dịch hai vế ra "Không muốn xúc phạm bạn ___ Tôi nghĩ bạn chưa hiểu...."
Ta thấy rõ hai vế này tương phản nhau, nên chọn but.
9A
Ta có cụm từ: "try as someone may/might = dù ai đó cố gắng"
10B
Ta có "be used to Ving" mang nghĩa đã quen với gì đó, còn "get used to Ving" có nghĩa đang dần quen với cái gì đó, nên chọn get used to VIng.
 
Top Bottom