a(b^3-c^3)+b(c^3-a^3)+c(a^3-b^3) giúp mk vs mọi người ơi khó quá giải mãi mà không được

Top Bottom