vì sao

  1. SamNguyenxnnh

    Sinh 7 Giải thích vì sao cá heo được xếp vào lớp thú

    1/ Giaỉ thích vì sao cá heo được xếp vào lớp thú 2/ Nêu tên các động vật, xếp vào lớp bò sát, lớp chim, lớp thú
  2. SamNguyenxnnh

    Sinh [Sinh 7] Cho thân ếch vào lọ thủy tinh có thuốc mê

    Cho thân ếch vào lọ thủy tinh có thuốc mê, đầu ếch ngoài lọ, ếch có bất tỉnh không? Vì sao?
Top Bottom