thụ tinh

  1. lâm mỹ ngọc

    Sinh bài 17 giảm phân và thụ tinh

    Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống các từ thích hợp hoặc ghi "không" nếu không cần thiết : a) sợị thoi phân bào có mặt ở các tế bào đang trải qua quá trình ............ b) nhân đôi nhiễm sắc thể xảy ra trước khi tiến bộ bước vào ................. c) có tế bào hình thành từ...
  2. T

    Sinh 12 Giảm Phân & Thụ Tinh

    Một TB sinh dục có bộ NST AaBbDd a)Nếu đó là TB sinh tinh thì thực tế cho bao nhiêu loại tinh trùng, viết tổ hợp NST của các loại tinh trùng đó? Số lượng mỗi loại tinh trùng là bao nhiêu? b) Nếu đó là TB sinh trứng thì thực tế cho bao nhiêu loại TB trứng, bao nhiêu loại thể định hướng, viết tổ...
Top Bottom