tự hào dân tộc

  1. realjacker07

    Văn [Hướng dẫn] Làm bài văn nghị luận về lòng "Tự hào dân tộc"

    Lượn lờ quanh Forum thấy có một số bạn hỏi về cách làm bài văn nghị luận về vấn đề tự hào dân tộc nói riêng và lòng yêu nước nói chung. Cụ thể đề bài là: "Tự hào dân tộc không phải là việc vỗ ngực xưng tên, xem nhẹ các nền văn hóa khác mà là thể hiện bản sắc người Việt trong bối cảnh quốc tế"...
Top Bottom