space để bắn

  1. HauBright

    Tin học THÀNH QUẢ SAU 1 THÁNG HỌC PASCAL Ạ!

    Program THE_TANK; Uses Crt; Var tank: Record x: Byte; y: Byte; End; bullet: Record x: Byte; y: Byte; End; enemy: Record x: Byte; y: Byte; End; i,j: Byte; KEY: Char; Score: Integer; Target: Integer; NumberOfBullet: Integer; m: Char...
Top Bottom